Повече средства за работни места и за младите през 2017 искат евродепутатите

Повече средства за работни места и за младите през 2017 искат евродепутатите
 

В сряда евродепутатите определиха общите бюджетни кредити за 2017 г. на стойност 160,7 милиарда евро за поети задължения (с 4,1 млрд. евро повече в сравнение с проектобюджета) и 136,7 млрд. (с 2,5 млрд. повече) за плащания. Резолюцията относно позицията на ЕП по бюджета на ЕС за 2017 г. бе одобрена с 446 гласа „за“ към 184 „против“, с 60 „въздържали се“.Членовете на ЕП добавиха 1,5 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения за Инициативата за младежка заетост с цел да се помогне на млади хора, които отчаяно търсят работа. Те решиха също да бъдат възстановени напълно първоначалните бюджети на Механизма за свързване на Европа (CEF), който финансира инфраструктурни проекти, и програмата Хоризонт 2020, която подкрепя изследователски проекти. И двете програми бяха подложени на съкращения, за да се увеличи финансовия принос от страна на ЕС към Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Посоченото допълнително финансиране е на стойност 1,24 млрд. евро над предложеното в проектобюджета. Евродепутатите уточниха, че тези допълнителни фондове следва да бъдат финансирани чрез суми, които ще бъдат освободени при текущия в момента междинен преглед на Многогодишната финансова рамка на ЕС. В ЕП смятат, че финансирането на бежанското споразумение между ЕС и Турция, и на други ad hoc фондове и инструменти, не трябва да бъде за сметка на външната дейност и политиката за развитие на ЕС. Евродепутатите се съмняват, че средствата за проекти в трети страни са достатъчни с оглед на настоящата бежанска и миграционна криза.
Поради тази причина, евродепутатите върнаха всички съкращения на Съвета в тази област (функция 4, „Глобална Европа“) и възстановиха нивата от 2016 за Европейския инструмент за съседство за Средиземноморски регион и за хуманитарна помощ.
Евродепутатите увеличиха бюджетните кредити за селскостопанския сектор с 600 милиона повече от тези, предвидени в проектобюджета с цел овладяване на кризата и ефекта от руското ембарго в сектора за производство на млечни продукти.
ЕП стимулира средствата за култура, комуникации и гражданство чрез увеличаване на финансирането, например за подпрограма МЕДИА до 10,882,000 евро и за Мултимедийни действия до 13 милиона евро.
До 17 ноември тази година тече триседмичната „помирителна процедура“ със Съвета, която има за цел постигане на споразумение между двете институции навреме, за да може бюджетът за следващата година да бъде гласуван от ЕП и подписан от неговия председател през декември.
 
Ако ЕП и Съветът не успеят да постигнат споразумение за бюджета на ЕС за 2017 г. до края на помирителната процедура, Европейската комисия трябва да представи нов проектобюджет.
 

Източник: Европейски парламент