ПОЗНАВАМЕ ЛИ ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ НА ЕС

ПОЗНАВАМЕ ЛИ ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ НА ЕС

Политиката на конкуренция на ЕС е много важна за потребителите. Факт е, че конкуренцията непрекъснато принуждава предприятията да предлагат по – качествени и атрактивни продукти на възможно най-адекватни на пазарните цени, защото ако не го правят, потребителите могат да се насочат към други.
Има случаи, в които компаниите се опитват да ограничат конкуренцията. За да запазят добре функциониращите пазари на продукти, властите (като Европейската Комисия) трябва да предотвратяват или да въздействат на антиконкурентното поведение. Комисията се занимава с въпроси свързани със споразумения между компании, с които се ограничава конкуренцията; злоупотреба с господстващо положение на определени фирми; сливания с цел контрол на пазари; опити за отваряне на пазарите за конкуренция; финансова подкрепа (държавна помощ) за предприятия от правителства в ЕС; сътрудничество с националните органи за защита на конкуренцията в страните от ЕС и др.
Съгласно правилата на ЕС, предприятията нямат право да фиксират цени или да разпределят пазари помежду си;  да злоупотребяват с господстващо положение на даден пазар или да се сливат , ако това ще им даде контрол над пазара .
ЕС разследва антиконкурентни практики не само свързани със стоките, но и в областта на свободните професии (лекари, адвокати и пр.) и услугите, включително финансови услуги като банкирането на дребно и кредитните карти.
Наред с това, Комисията следи каква помощ предоставят правителствата на страните от ЕС на предприятията  под формата на „държавна помощ“, защото съществува риск да се облагодетелстват предприятия с добри връзки в ущърб на такива, които се конкурират въз основа на своите качества.
Като цяло при прилагането на политиката за конкуренция ЕС изполва гъвкави правила. Водещо в политиката за конкуренция е дали дадено действие ще е от полза за потребителите или дали ще бъде нанесена вреда на други предприятия. Комисията има широки правомощия да проверява и спира нарушения на правилата за конкуренция на ЕС, но те подлежат на редица механизми за контрол, както и на пълен съдебен контрол от страна на Съда на Европейския съюз . Чести са случаите, в които компании и правителства от ЕС обжалват решения на Комисията и печелят.
ЕС чрез различни действия подпомага повишаването на конкурентоспособността на предприятията, с което допринася за конкурентността им на пазара. Благодарение на европейските програми фирмите успяват да повишат капацитета си за производство, да внедрят софтуерни решения и други иновативни технологии, както и решения за оптимизиране на  бизнеса и повишаване на конкурентоспособността им. Българските фирми могат да се възползват от възможностите предоставени от ЕС като кандидатстват по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, която е изцяло насочена към педставителите на бизнеса. През 2015 проектни предложения могат да се подават по три нейни схеми: "Подобряване на производствения капацитет в МСП“, „Подкрепа за иновациите в предприятията“, и „Енергийна и ресурсна ефективност“. Програма Хоризонт 2020, също финансира проекти на бизнеса чрез схемите"МСП Инструмент", "Увеличаване на потенциала на МСП за еко-иновации и устойчиви доставки на суровини“ и  "Подобряване управлениета на иновациите в малките и средни предприятия. Програма COSME е инструмент за финансиране на МСП. За периода 2014-2020 г. почти 1.4 млрд. евро от бюджета на COSME се разпределя за заеми и рисков капитал.