Познавате ли правата си?

ПОЗНАВАТЕ ЛИ ПРАВАТА СИ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИН?

От 01.01.2007г. България е пълноправен член на ЕС. В учредителните договори на ЕС се предвижда, че всеки гражданин на страна-членка на ЕС, е гражданин едновременно с това и на Съюза. Европейското гражданство не заменя, а допълва националното.
Сред допълнителните права, които ни се делегират от ЕС са:
– правото на свободно придвижване и пребиваване в рамките на ЕС;
– активно и пасивно избирателно право; – правото на дипломатическа/консулска защита извън границите на ЕС; – право на петиции и жалби; – право на участие в европейска гражданска инициатива; Какво включва правото ни на свободно движение? – Като граждани на страна-членка на ЕС ни се делегира правото да пътуваме свободно в рамките на всички 28 държави членки само с лична карта. Граничните власти нямат право да изискват от нас виза. Единствено е възможно да поискат да декларираме, че имаме достатъчно средства за престоя си. Ако сте пенсионери – доказателства за наличие на пълна здравна осигуровка и възможност да се издържате сами. В случай, че не работите и получавате обезщетение, то можете да го получавате и в друга държава-членка на ЕС, стига предварително да сте го заявили. – В рамките на Шенгенската зона обикновено не се правят проверки на самоличността на вътрешните граници. – Имате право на престой до 3 месеца на територията на държава-членка само с представяне на документ за самоличност. В някои страни е възможно да поискат да докладвате присъствието си. В случай че желаете да останете на територията на дадена страна повече от разрешените 3 месеца, имате три възможности въз основата, на които имате това право (работите или имате собствен бизнес в съответната страна; студент сте; имате достатъчно средства да се издържате и имате пълна медицинска застраховка). – Като европейски гражданин можете да получите право на постоянно местожителство на територията на друга държава-членка след 5-годишно, непрекъснато (т.е. отсъствате от нея не повече от 6 месеца в рамките на една календарна година), постоянно и легално пребиваване в страната. – Имате право да кандидатствате за всяко работно място, обявено в рамките на ЕС, с изключение на някои длъжности, които са изрично упоменати. – Имате право да работите и да се пенсионирате във всяка една държава от ЕС. – По отношения на данъците, които дължите трябва да знаете, че прекарвайки повече от 6 месеца годишно в друга страна от ЕС, ще бъдете облагани с данък за доходите, които получавате.

Повече информация за правата Ви като европейски граждани можете да намерите на следния интернет адрес: http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/index_bg.htm