ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА ВИЗИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ДО 2020 Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВА ВИЗИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ДО 2020 Г.
 
Предложение за засилване на сътрудничеството на европейско равнище в областта на образованието и обучението до 2020 г. представи Комисията. В проекта на съвместен доклад на Комисията и държавите членки се призовава за действия за постигане на по-голяма степен на социално приобщаване в европейските системи на образование и обучение в по-широкия контекст на усилията за борба с радикализацията след извършените през 2015 г. нападения в Париж и Копенхаген.
Предлага се по-решително насочване на политиката към по-ефективни действия за справяне с най-неотложните предизвикателства, пред които е изправено обществото. Затова в доклада са предложени шест нови приоритета, подобряването на уменията и перспективите за заетост на хората и създаването на отворена, иновативна и цифрова учебна среда, култивиране на основните ценности равенство, недискриминация и активно гражданско участие.
Съветът трябва да приеме доклада до края на годината. В доклада се предлага новите приоритети да бъдат определени за 5 години, а не както до сега за 3 години, с което се гарантира дългосрочно въздествие. Новите шест приоритета, които предлага Комисията, са:
– висококачествени умения и компетентности, насочени към пригодността за заетост, иновациите и активното гражданство;
– приобщаващо образование, равенство, недискриминация и насърчаване на гражданските компетенции;
– отворено и новаторско образование и обучение, чрез цялостно интегриране в ерата на цифровите технологии;
– силна подкрепа за преподавателите;
– прозрачност и признаване на уменията и квалификациите за улесняване на мобилността с цел учене и работа; и
– устойчиви инвестиции, постижения и ефективност на образованието и обучението.
Повече информация за новите предложения на Комисията в сферата на образованието можете да намерите на следния интернет адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5568_bg.htm
 
Източник: Европейската Комисия