ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕФОРМИ ЗА БЪЛГАРСКАТА СИСТЕМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕФОРМИ ЗА БЪЛГАРСКАТА СИСТЕМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Десет препоръки бяха представени днес от Европейската комисия към България, свързани с модернизиране на политиките в сферата на научните изследвания и иновациите в България.
Препоръките, изготвени от международния панел за оценка на научно иновационната система в България, състоящ се от научни експерти и представители на държавни институции от Австрия, Полша, Португалия, Испания, Словения, Германия, Ирландия, Норвегия, Холандия и Великобритания, са следните:
1. България има историческа възможност да засили икономическия си потенциал като увеличи финансирането за наука и иновации до поне 1% от БВП до 2020 г. Постигането на устойчив ефект от подобно увеличение на разходите изисква важни структурни реформи в  научно иновационната система, за да се увеличат ефективността и качеството й. За целта е необходима координация  и ефективно планиране, както и използването на европейските структурни фондове.
2. Продължителна подкрепа за реформи и инвестиции в наука и иновации, основана на широк политически консенсус в тази сфера; установяване на структуриран,  задълбочен и постоянен диалог с българските научноизследователски среди.
3. Създаване на професионална, независима и устойчива изследователска агенция.
4. Подобряване на процесите на оценяване и финансиране на проектни предложения и привеждането на тези процеси към международните стандарти.
5. Постепенно концентриране на финансирането в полза на институции, които извършват изследователска дейност, така че да се възнагради постигането на високи резултати.
6. Стимулиране на участието на български учени и изследователи в европейски програми.
7. Предприемане на бързи действия за възстановяването на стимулите за изследователска кариера и задържане и привличане на млади таланти от България и чужбина в сферата на науката и иновациите.
8. Стимули за отварянето на българската наука към бизнеса и ускоряване на схемите за подкрепа на публично-частното партньорство.
9. Създаване на условия за развитието на специфични регионални и местни екосистеми за наука и иновации, използвайки опита от София Тех Парк.
10. Извършване на оценка от страна на българското правителство на изпълнението на тези препоръки след 3 години.
Източник: Европейска комисия