Предложения за завършване на реформата на общата европейска система за убежище направи Европейската комисия

Предложения за завършване на реформата на общата европейска система за убежище направи Европейската комисия 
 
От 2015 г. Европейската комисия е насочила усилията си към подготовката на мерки за справяне с миграционните потоци. В тази връзка на 13 май 2015 г. Комисията предложи широкообхватна стратегия чрез европейската програма за миграцията, в която се полагат основите за продължаващата работа за справяне с непосредствените и дългосрочните предизвикателства, свързани с ефективното и цялостното управление на миграционните потоци, и се отчита необходимостта от общ подход за предоставяне на закрила на нуждаещи се от нея разселени лица чрез презаселване.
На 8 юни 2015 г. Комисията публикува препоръка за Европейска схема за презаселване, последвана от заключенията на Съвета от 20 юли 2015 г. за презаселване чрез многостранни и национални схеми на 22 504 лица, безспорно нуждаещи се от международна закрила.
На 15 декември 2015 г. Комисията публикува препоръка за доброволна схема с Турция за хуманитарно приемане. Според изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г. доброволната хуманитарна схема за приемане ще бъде задействана след като незаконните преминавания между Турция и ЕС бъдат прекратени или поне значително и трайно намалени.
На 6 април 2016 г. Европейската комисия публикува съобщение, с което даде начало на процеса за реформа на общата европейска система за убежище и за създаване на структурирана система за презаселване, която съответства на политиката на Съюза за презаселване и предоставя общ подход за безопасно и законно влизане в ЕС на лицата, нуждаещи се от международна закрила.
Първия пакет от реформи беше представен на 4 май 2016 г. Той съдържаше предложения за създаване на устойчива и справедлива система от Дъблин, укрепване на системата „Евродак“ и създаване на истинска европейска агенция за убежището.
На 16 март бе приет първи доклад за преместването и презаселването. Вторият, третият и четвъртият доклад бяха приети съответно на 12 април, 18 май и 15 юни.
На 13 юли 2016 бе приет петият доклад за преместването и презаселването. Европейската комисия представи предложения за завършване на реформата на общата европейска система за убежище. Целта е политиката в областта на предоставяне на убежище да е напълно ефикасна, справедлива и хуманна и в състояние да функционира ефективно както при нормални условия, така и при силен миграционен натиск. 
С оглед на вече придобития опит за постигането на една по-ефикасна система за убежище е необходим общ и хармонизиран набор от правила на равнище ЕС. Затова Комисията предлага създаването на обща процедура за международна закрила, еднакви стандарти за закрила и права, предоставяни на лицата, ползващи се с международна закрила, както и по-нататъшното хармонизиране на условията за приемане в ЕС. С тези предложения ще се опростят и съкратят процедурата по предоставяне на убежище и вземането на решения, ще бъдат възпирани вторичните движения на лицата, търсещи убежище, и ще се подобрят перспективите за интеграция на тези, които имат право на международна закрила.
ЕК предложи и създаването на обща европейска политика за презаселване, за да се осигури организирано и безопасно влизане в Европа на хората, които се нуждаят от международна закрила.
Предложението на Комисисята от 13 юли 2016г. ще осигури постоянна рамка с единна процедура за презаселване в рамките на ЕС. Държавите членки ще продължават да решават колко души да бъдат презаселени всяка година, но ЕС ще постигне по-голямо въздействие чрез координиране на националните усилия и чрез единни колективни действия. Бъдещата рамка за презаселване ще се прилага чрез годишните планове на ЕС за презаселване, приети от Съвета и привеждани в действие чрез целенасочени схеми на ЕС за презаселване, приети от Комисията. В годишните планове на ЕС за презаселване ще се определят общите географски приоритети — от кои държави ще се извършва презаселването и колко души най-много ще бъдат презаселени през следващата година въз основа на участието и приноса на държавите от Съюза и асоциираните държави от Шенген в конкретния годишен план.
С новата рамка на ЕС за презаселване ще бъде установен общ набор от стандартни процедури за подбор и третиране на кандидатите за презаселване. 
 
Източник: Европейската комисия