ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕДЛАГА НЕПЛАТЕНИ СТАЖОВЕ ЗА СТУДЕНТИ

Представителството на Европейската комисия в България предлага неплатени стажове за студенти 

 

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за стаж, са следните:
  • Студент/ка, записан/а в редовна форма на обучение, със завършен минимум втори курс – стажът трябва да е част от обучението на кандидата.
  • Задължително владеене на поне един от изброените езици – английски, френски или немски.
  • Свободно владеене на български език като роден (или еквивалентно ниво).
  • Владеене на друг официален език на Европейския съюз се счита за предимство.
  • Актуално уверение от учебното заведение, коeто да удостоверява качеството им на студент.
Желаещите трябва да изпратят CV и мотивационно писмо, обясняващо мотивите им да кандидатстват за стаж в Представителството на Европейската комисия в България. В писмото трябва да се упоменат желаният период на стаж и неговата продължителност. Ако тя надвишава 6 седмици, кандидатът трябва да има предвид, че след това няма възможност да кандидатствате за друг (платен) стаж в Комисията.

Кандидатури се изпращат на следния адреес: COMM-REP-SOF-APPLICATIONS@ec.europa.eu