Предстои онлайн събитие – определяне на новия курс на #Кохезионния съюз

Предстои онлайн събитие – определяне на новия курс на #Кохезионния съюз
 
Видеоконференцията #CohesionAlliance ще се състои на 9 септември 2021 четвъртък -14:30 – 16:30, на която ще се обсъжда от законодателната работа за прилагане и изпълнение на политиката на сближаване 2021-2027г. до определяне на новия курс. Политиката на сближаване е основната европейска инвестиционна политика за намаляване на териториалните различия и неравенства в целия Европейски съюз и за постигане на целта на Договора за икономическо, социално и териториално сближаване. Той също така играе решаваща роля за постигане на целите за устойчиво развитие и за принос към постигането на целите на ЕС в областта на климата и цифровия преход, както и за преодоляване на социално-икономическото въздействие на пандемията COVID-19. С цел осигуряване на силна, ефективна и по-видима политика на сближаване за всички региони в Европейския съюз през новия програмен период 2021-2027 г. Европейският комитет на регионите, заедно с водещите европейски асоциации на градове и региони, стартира през октомври 2017 г. #CohesionAlliance за силна политика на сближаване на ЕС. По време на законодателния процес #CohesionAlliance насърчава по отношение на съзаконодателите неговите ключови препоръки, както е посочено в неговата декларация и преработената декларация на Кохезионния алианс 2.0. След приключване на законодателния процес и влизане в сила на новите регламенти на 1 юли 2021 г., е време да изместим фокуса на #Кохезионния съюз от законодателната работа към прилагането и изпълнението на новата политика на сближаване, както и за осигуряване на взаимодействие с други политики. Видеоконференцията, която ще завърши дейностите на #CohesionAlliance, насочени към законодателния процес, има за цел да подчертае постиженията на #CohesionAlliance досега и да очертае бъдещата му работа за успешното прилагане и изпълнение на политиката на сближаване 2021-2027 в духа на истинско партньорство и в синергия с други инструменти, като по този начин се популяризира концепцията за сближаване като обща ценност на Европейския съюз.
Можете да следите събитието на живо чрез уеб стрийминг: https://broadcaster.interactio.eu/join/zthk-9nue-usag