Прием на заявления по проект “Младежка заетост” – активна

Прием на заявления по проект “Младежка заетост” 
Заявки могат да подават както работодатели от реалния сектор, така и органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, съгласно чл. 38 от Закона за администрацията.
Работодателите могат да осигуряват заетост за младежи посредством стажуване и/или обучение по време на работа. Изключение правят органите на централната администрация на изпълнителната власт и териториалните им структури, които могат да заявят свободни работни места само за стажуване при работодател за младежи със завършено висше образование. В кръга на допустимите работодатели не са включени териториалните органи на изпълнителната власт в лицето на областните управители и съответно областната администрация.
Работодателите могат да подават заявки за разкриване на свободни работни места за младежи с регистрация в Дирекции „Бюро по труда” на територията на цялата страна в съответствие с описаното в Приложение 2 по-долу, до изчерпване на финансовия ресурс. Постъпилите заявки ще се обработват по реда на тяхното подаване.
Финансирането на дейностите по схемата е осигурено чрез Европейския социален фонд и Инициатива за младежка заетост.
Срок за кандидатстване: текущ 
Повече информация можете да намерите на следния адрес: https://www.az.government.bg/pages/ophrd-2014-2020-procedura-mladezhka-zaetost/. 
Източник: Агенция по заетостта