Приет е пакет от стъпки за укрепване на Европейския икономически и паричен съюз

Приет е пакет от стъпки за укрепване на Европейския икономически и паричен съюз

Европейската комисия прие пакет от стъпки за укрепване на Европейския икономически и паричен съюз. Това е първата стъпка от етап 1 (т. нар. „ задълбочаване“) от процеса по завършване на ИПС чрез одобрението на конкретни мерки за изпълнението на амбициозния план за задълбочаване на ИПС. Тези мерки са в отговор на доклада на петимата председатели, изготвен съвместно от председателите на Комисията, на срещата на върха на държавите от еврозоната, на Еврогрупата, на Европейската централна банка и на Европейския парламент, в който се казва, че ИПС има постигнат напредък по отношение на икономическото управление и създаването на банковия съюз, но той все още не е завършен. Необходимо е да се предприемат конкретни мерки, за да се създаде по-силен и завършен съюз, който се гради на трайни, справедливи и демократично легитимни основи за бъдещето. Затова е разработен и пакет от стъпки за укрепване на Европейския икономически и паричен съюз. Той  включва преразгледан подход към европейския семестър, включително чрез въвеждането на национални съвети по конкурентоспособността и на консултативен Европейски фискален съвет и засилен демократичен диалог и подобрено икономическо управление. Предвижда се по-сплотено представителство на еврозоната в международните организации, по-специално Международния валутен фонд. Предвидени саи мерки за завършването на банковия съюз, чрезевропейска схема за гарантиране на депозитите, както и мерки за допълнително намаляванена риска в банковата система.По – конкретно пакетът от мерки включва следното:

1) Външното представителство на еврозоната

2) Стъпки към финансов съюз

3) Преработен европейски семестър

4) Усъвършенстване на инструментите за икономическо управление (Създаване на национални съвети по конкурентоспособността, консултативен европейски фискален съвет, национални съвети по конкурентоспособността иЕвропейски фискален съвет )

За да се завърши икономическия и паричен съюз са необходими три стъпки. Това се подчертава в доклада на петимата председатели. Първият етап 1 включва представения тук пакет от мерки и е  т. нар. „задълбочаване“ .  Вторият етап е т.нар. „завършване на ИПС“.  По него ще бъдат предприети по-всеобхватни действия, процесът на сближаване трябва да придобие по-задължителен характер. Последният етап  трябва да се извърши най-късно до 2025 г. след като всички мерки влязат изцяло в сила, и ИПС ще осигури стабилност и благоденствие за всички граждани на  държавите — членки на ЕС, които ползват единната валута.

За да се осъществи прехода от етап 1 към етап 2, през пролетта на 2017 г. Комисията ще представи бяла книга, в която ще бъдат набелязани необходимите следващи стъпки, в т.ч. правните мерки за завършване на ИПС на етап 2.

Повече информация по темата можете да намерите на следните интернет адреси:

Информационна бележка: Завършване на икономическия и паричен съюз — въпроси и отговори: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5876_en.htm

Съобщение за медиите: Докладът на петимата председатели — план за укрепване на европейския: икономически и паричен съюз с начална дата 1 юли 2015 г. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_bg.htm

Източник: Представителство на ЕК в България