Приоритети на ЕС за 2017 г

Законодателните приоритети на ЕС за 2017 г.

Председателите на три институции на ЕС (Eвропейският парламент, Европейската комисия и Съветът на ЕС) подписаха съвместна декларация, определяща целите и приоритетите на ЕС за законодателния процес през 2017 г. Така ще се гарантира, че ЕС постига конкретни резултати за своите граждани и преодолява повечето спешни предизвикателства, пред които Европа е изправена понастоящем.
В допълнение към ангажимента на ЕС във връзка с текущата работа по всички вече представени законодателни предложения председателите на трите институции определиха в съвместната декларация шест специфични области, по които трябва бързо да се задвижат предложения. Председателите на Парламента, Съвета и Комисията се ангажираха да обединят усилията на своите институции, за да се гарантира бърз законодателен напредък по тези приоритетни инициативи и по възможност да се постигнат резултати преди края на 2017 г.
1. Нов тласък за работни места, растеж и инвестиции — чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ 2.0), обновените инструменти за търговска защита, банковия съюз, съюза на капиталовите пазари и подобрението в управлението на отпадъците в кръговата икономика;
2. Засилване на социалното измерение на Европейския съюз — чрез инициативата за младежка заетост, подобрената координация на социалната сигурност, Европейския акт за достъпността и Европейския корпус за солидарност;
3. По-добра защита на сигурността на нашите граждани — чрез системата за влизане/излизане, „интелигентните граници“ и Системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), контрола върху огнестрелните оръжия, инструментите за инкриминиране на тероризма, изпирането на пари и финансирането на тероризма и Европейската информационна система за съдимост (ECRIS);
4. Реформиране и развиване на нашата политика по отношение на миграцията в дух на отговорност и солидарност — чрез реформирането на общата европейска система за убежище (включително на механизма от Дъблин), пакета от мерки относно законната миграция и плана за външни инвестиции, с цел отстраняване на първопричините за миграцията чрез увеличаване на инвестициите и създаване на работни места в държавите партньори;
5. Изпълнение на ангажимента ни за изграждане на свързан цифров единен пазар — чрез реформи в областта на далекосъобщенията и авторското право на ЕС, използването в Съюза на радиочестотната лента около 700 MHz, предотвратяване на необоснованото блокиране на географски принцип, Директивата за аудиовизуалните медийни услуги и общи правила за защита на данните;
6. Изпълнение на целта ни за амбициозен енергиен съюз и ориентирана към бъдещето политика в областта на изменението на климата — чрез прилагането на рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г., Парижкото споразумение и пакета за чиста енергия за всички европейци.
Освен това тримата председатели подчертават четири основни проблема, които се нуждаят от особено внимание и допълнителен напредък през 2017 г.: i) ангажимент по отношение на общите европейски ценности, принципите на правовата държава и основните права; ii) борба срещу данъчните измами, укриването на данъци и избягването на данъци; iii) съхраняване на принципа за свободното движение на работници; и iv) оказване на принос за стабилността, сигурността и мира.

Източник: Европейска комисия