Проекти за солидарност – затворена

Проект „Солидарност“ е дейност за солидарност с нестопанска цел, инициирана, разработена и реализирана от самите млади хора за период от 2 до 12 месеца. Тя дава на група от минимум пет млади хора шанса да изразят солидарност, като поемат отговорност и се ангажират да внесат положителна промяна в своята местна общност. Проектът трябва да има ясно идентифицирана тема, която групата от млади хора желае да изследва заедно и която трябва да бъде представена чрез конкретни ежедневни дейности в рамките на проекта. Те следва да включват всички членове на групата. Проектите за солидарност следва да адресират ключови предизвикателства в местната общност, включително съвместно идентифицираните в граничните региони. Също така трябва да включват в себе си европейска добавена стойност от тяхната реализация. Участието в проект за солидарност е важен опит за неформално обучение, чрез който младите хора могат да стимулират своето лично, образователно, социално и гражданско развитие.

Кой реализира проекта?

Неформална група от минимум 5 млади хора на възраст между 18 и 30 години, които пребивават легално в една и съща програмна страна и са регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност.

Кой може да кандидатства?

1) Неформалната група, която ще реализира проекта. За целта е необходимо младежите да упълномощят един от тях, който да поеме ролята на официално представляващо лице и поеме отговорността да подаде проектното предложение.

2) Всяка частна и публична организация установена в програмна държава, кандидатстваща от името на неформалната група, която ще реализира проекта.

Брой участници

Минимум 5 младежи. Няма ограничение за максимален брой участници.

Място на провеждане на проекта

В страната на кандидата.

В случаите, в които проектът е насочен към трансгранични предизвикателства, проектните дейности могат да се извършват и в страните, споделящи границата със страната на кандидата.

Продължително на проекта

От 2 до 12 месеца.

Къде се подават проектните предложения?

Към Националната агенция на страната, в която е кандидатът е законно пребиваващ.

Краен срок за кандидатстване

5 октомври 2021 г., 13:00 часа българско време – за проекти, стартиращи в периода между 1 януари и 31 май 2022 г.

Източник: https://europeansolidaritycorps.bg/