Програма INTERREG EUROPE с отворена покана за представяне на предложения за проекти за междурегионално сътрудничество

Програма INTEREG EUROPE с отворена покана за представяне на предложения за проекти за междурегионално сътрудничество. Тези проекти събират значими за политиката организации от различни страни в Европа, които работят заедно по общ въпрос на регионалното развитие. Първите три години на проектите („основна фаза“) са посветени на обмена и трансфера на опит между участващите партньори, за да се подобрят инструментите на политиката, които са предмет на проекта. През четвъртата и последната година („фаза на проследяване“) регионите се съсредоточават главно върху мониторинга на резултатите и въздействието на сътрудничеството.
Interreg Europe е програма за междурегионално сътрудничество, съфинансирана от Европейския съюз. Европейският съюз се стреми да намали различията в нивата на развитие, растеж и качество на живот в и между регионите на Европа. Програмата допринася за постигането на тази цел и е с продължителност от 2021 до 2027 г.
Разполагаемият бюджет е в размер на 379 млн. евро, за да бъде помогнато на местните, регионалните и националните правителства в цяла Европа да разработят и проведат по-добра политика. Създава се среда и възможности за споделяне на решения на проблемите на регионалното развитие. Подкрепя се обмена на добри практики и усвояването на политики между европейските региони в 29 държави – ЕС-27, Норвегия и Швейцария.
Краен срок на поканата – 9 юни 2023 г.
Подробно описание, ще намерите: Apply for the call | Interreg Europe – Sharing solutions for better policy