Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП

Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП
 

Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП финансира партньорски инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (мярка Б.1/measure C). По програмата могат да кандидатстват български неправителствени организации, както и организации от страните донори и международни организации. 
Допустими кандидати са неправителствени организации (НПО), регистрирани в България като юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието, чието вписване не е заличено към момента на кандидатстване.
Допустими кандидати са и народните читалища в съответствие с действащия Закон за народните читалища и Българският червен кръст.
Максималният размер на финансовата помощ за едно проектно предложение е до 5 000 евро. Разполагаемият общ бюджет по тази мярка е 25 161 евро.
Кандидатите могат да кандидатстват за получаване на финансиране за осъществяване на инициативи, които биха допринесли за укрепване на двустранното сътрудничеството между България и държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Инициативите ще бъдат финансирани по Фонда за насърчаване на двустранните отношения на програмата. Може да се кандидатства за партньорства (networking), обмяна, споделяне и трансфер на знание, технологии, опит и добри практики между допустими организации от България и организации от страните донори –Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, както и международни организации. 
 
Крайният срок за представяне на проектни предложения е 30.09.2016 г.
 
Повече информация за програмата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://ngogrants.bg/public/portfolios/view.cfm?id=18