Променен е срокът за представяне на предложения по многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура

Променен е срокът за представяне на предложения по многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура

Публикувана е покана за представяне на предложения в рамките на многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г. на 30 юни 2015 г. в официалния вестник на ЕС.

Конкурсът за получаване на безвъзмездни средства в съответствие с приоритетите и целите, определени в Многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по механизма за свързване на Европа е обявен от генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия.

Приематсе предложения по конкурс: CEF-Energy-2015-2.

Сумата, която е на разположение за избраните предложения е около 550 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложениятае 30 септември 2015 г.

В Официалния вестник на ЕС от 14 юли е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 10 крайният срок за представяне на предложения се изменя, както следва:

вместо: „Крайният срок за представяне на предложения е 30 септември 2015 г.“

да се чете: „Крайният срок за представяне на предложения е 14 октомври 2015 г.“.

Пълният текст на поканата е публикуван на следния адрес:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/apply-funding/cef-energy-calls-proposals-2015