Публикуван е индикативния график за прием на заявления по ПРСР 2014 – 2020 г. за 2016 г.

Публикуван е индикативният график за прием на заявления по ПРСР 2014 – 2020 г. за 2016 г.

На интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие" е публикуван индикативен график за прием на заявления по Програмата за развитие на селските райони за 2016 година.

През януари ще започне прием по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" (ЛИДЕР). През март е предвидено да стартират 6 мерки – мярка 12 "Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите и мярка 13 "Плащания за райони, изправени пред природни или други  специфични ограничения". През втората половина на месец март се очаква да стартира новата мярка 14, която е за хуманно отношение към животните, както и подмярка 2.1.2 "Помощ за осигуряване на консултантски услуги за малки земеделски стопани", мярка 10. "Агроекология и климат" и мярка 11. "Билогично зземеделие".

През април ще се приемат заявления по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" (ТПП) и 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на природното и културното наследство в селата".

Земеделските стопани, които имат интерес към мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", ще могат да кандидатстват през май – юни.

Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" ще отвори прием през месец юли, а мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване и мярка 19.4. "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие" ще отворят през месец август.

Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти" ще повтори прием през октомври-ноември. Една от най-интересните мярки  за инвестиционни проекти за селски туризъм – 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" не е предвидена за прием през 2016 г.

През декември ще отвори прием подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ".

Този график е само индикативен и може да претърпи промени, затова всички кандидати трябва да следят за промени в графика на интернет страницата на Държавен фонд "Земеделие"

Пълният график можете да намерите на следния интернет адрес:

http://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-2016-2014-2020-/