Публикуван е първият доклад за състоянието на Енергийния съюз от ЕК

Публикуван е първият доклад за състоянието на Енергийния съюз от ЕК

Публикуван е първият доклад за състоянието на Енергийния съюзот Европейската комисия. Той е публикуван в резултат на ангажимента на Комисията да докладва ежегодно за изпълнението на този ключов приоритет, за да се търси отговор на основни проблеми и да се дава насока на политическия дебат.

Постигнатият напредък през последните девет месеца е разгледан вдоклада. В него саопределени основни области на действие за 2016 г. и сапредставенизаключения относно политиките на европейско, национално и регионално равнище. 

Вдоклада за състоянието на енергийния съюз по отношение на изменението на климата, сеподчертава приносът на Европа към преговорите в Париж. До момента над 160 страни, на коитосе падат повече от 90% от световните емисии, са представили своя принос към преговорите. Врамките на този процес ЕС представи задължителна цел за намаляване на емисиите във всичкисектори на икономиката до 2030 г. с поне 40% в сравнение с равнищата през 1990 г.

Освен в областта на декарбонизацията (включително възобновяемата енергия) и енергийнатасигурност в рамките на стратегията за енергиен съюз продължава да се работи в областта наенергийната ефективност, вътрешния енергиен пазар, научните изследвания, иновациите иконкурентоспособността, тъй като тези приоритети са неразривно свързани.

В доклада за състоянието на енергийния съюз също така са представени основните градивниелементи на механизъм за управление, с който да се повиши предвидимостта, прозрачността истабилността на политиките, за да бъдат постигнати целите на енергийния съюз. Насокитеотносно интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата, публикуваниднес, ще послужат на страните членки за основа за разработване на техните планове за периодаот 2021 до 2030 г. Предложената методология за основните показатели е първата стъпка къмизмерване и наблюдение на резултатите от енергийния съюз.

Докладът за състоянието наенергийния съюз е съпроводен от 28 информационни документа, в които е направена оценка нарезултатите на всяка страна членка по отношение на енергийния съюз. Анализътза България от доклада, в който са оценени специфичните индикатори, които се наблюдават може да бъде намерин на следния интернет адрес :

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/state-energy-union/index_en.htm).

Като част от пакета документи, свързани с Енергийния съюз, Комисията прие и 2-ия списък с енергийни проекти от общ интерес, които спешно трябва да бъдат изпълнени, за да бъдат постигнати целите на енергийната политика на ЕС.

Списъкът включва 195 ключови проекта, от които 15 в България или с българско участие.

Пълният списък на проектите от общ интерес по приоритетни коридориможе да бъде намерен на този интернет сайт:

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-unveils-list-195-key-energy-infrastructure-projects

Източник :Европейската Комисия