ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ПМРД) ЗА 2016

ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНАТА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА  НА ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ПМРД) ЗА 2016

На страницата на единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС е публикуван за обсъждане проект на Индикативната работна програма на Програмата за морско дело и рибарство за 2016 г. До 25 октомври 2015 г. могат да бъдат изпращани коментари и предложения по проекта на програмата. Предложения се изпращат на електронен адрес: pmdr@mzh.government.bg
През 2016 г. се очаква да бъдат отворени 11 мерки по ПМРД, които са насочени към опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екостистеми; екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности; намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда; подобряване на конкурентноспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността на труда; намаляване въздействието на рибарството върху морската среда; подобряване конкурентноспособността и жезненоспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително и дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд; предоставяне на подпомагане за засилване на технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания; подобряване на конкурентноспособността на предприятията в сектора на Аквакултурата, включително подобряване на безопасността на условията на труд, по-специално МСП. От финансовата подкрепа по отделните мерки могат да се ползват лица, регистрирани по търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство, признати рибарски организации; публично-правни органи; юридически лица регистрирани по ЗЮЛНЦ; организации на производителите; научни или изследователски организации; местни инициати и много други.

Индикативната годишна работна програма от следния интернет адрес: http://www.eufunds.bg/bg/pubs/8378

Източник: eufunds.bg