Рамка за мониторинг и оценка на общата селскостопанска политика

РАМКА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ЗА ПЕРИОДА 2014—2020 г.

Автор: Европейска комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Теми:Селско стопанство – Горско стопанство – Рибарство
Изтеглете книгата в pdf