Създадена е експертна група от независими експерти, които да спомогнат за опростяване на Кохезионната политика

Създадена е експертна група от независими експерти, които да спомогнат за опростяване на Кохезионната политика

Европейската комисия е сформирала звено от независими експерти, които да спомогнат за опростяване на Кохезионната политика. Звеното е създадено с Решение C(2015)4806 от 10 юли 2015. Основнитезадачи на експертите са да оценятстепента на прилагане на настоящите мерки за опростяване, предвидени в Регламентите и трудностите, пред които се изправят държавите членки, да анализиратдобри практики в различните държави-членки, както и да предложатмерки за намаляване на административната тежест и разходи. Работата на експертната група, ще бъде особено значима с оглед предстоящия средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка.

Повече информация за групата може да откриете на следния интернет адрес http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/.

Експертна група е създадена в пълен синхрон с инициативите на всички европейски институции за опростяване на ЕСИФ. Направените до момента анализи сочат, че увеличаването на грешките в разходните политики на ЕС много често се дължи на сложните процедури и формални правила, които забавят и затрудняват управлението на средствата.

ЕК е разработилаи интерактивна платформа, чрез която да се осигури по-широка дискусия по въпроса. Тя е достъпна на адрес: https://ec.europa.eu/futurium/en/simplify-esifи има за цел да достигне до различни заинтересовани лица, както и да позволи обратна връзка и коментари от тях по отношение на предложенията/препоръките/заключенията на експертната работна група.

 Източник: Единен информационен портал на Структурните фондове на ЕС