СЕДЕМ КОНКРЕТНИ МЕРКИ В ОТГОВОР НА НАСТОЯЩАТА БЕЖАНСКА КРИЗА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ДНЕС ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

СЕДЕМ КОНКРЕТНИ МЕРКИ В ОТГОВОР НА НАСТОЯЩАТА БЕЖАНСКА КРИЗА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ДНЕС ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Европейската комисия предложи пакет от седем конкретни мерки, които да подпомогнат преодоляването на бежанската криза в Европа. В този пакет влиза предложение за спешно преместване на 120 000 бежанци от Гърция, Унгария и Италия. Съгласно предложението, преместването ще бъде обезпечено със 780 млн.евро от ЕС за участващите държави членки, от които 50 % ще бъдат финансирани предварително, за да се гарантира, че националните, регионални и местни органи разполагат с необходимия ресурс, осигуряващ бързи действия. Беше предложен постоянно действащ механизъм за преместване за всички държави членки, както и общ европейски списък на сигурните страни на произход, който ще даде възможност за по-бързо разглеждане на отделните молби за убежище от кандидати от страни, за които в целия Европейски съюз се счита, че са сигурни, и за по-бързо връщане, ако оценката на молбата потвърди, че кандидатът няма право на убежище. По отношение на политиките на връщане на държавите членки, Европейската комисия издаде общ наръчник относно връщането и предложи план за действие на ЕС относно връщането, в който се определят мерки, които трябва да бъдат предприети от държавите членки с це увеличаване на доброволните връщания.  Бяха предложени и действия по външното измерение на бежанската криза, като целта е да се подновят усилията за оказване на подкрепа на дипломатическите инициативи и намиране на политически решения на конфликтите в Сирия, Ирак и Либия. Европейският съюз предлага подкрепа за населението на Сирия и финансова подкрепа на Йордания, Ливан, Турция, които приемат голям брой сирийски бежанци. За тази цел се предлагат 3.9 млрд.евро. Друг приоритет е борбата с организираната престъпност.  Освен това, 1.8 млрд.евро ще бъдат заделени за създаване на спешен доверителен фонд за стабилност и действия, насочени към първопричините на незаконната миграция в Африка. Фондът ще оказва подкрепа за създаване на по-добри социално-икономически възможности и разработване на политики за управление на миграцията. 
 

В речта си пред Европейския парламент от 9 септември, председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви , че „първият приоритет днес е и трябва да бъде кризата с бежанците”, а „отговорът на кризата с бежанците е въпрос на хуманност и човешко достойнство, а за Европа – и въпрос на историческа справедливост”. „Европа, в която искам да живея, се юлистрира от онези, които помагат, а Европа, в която не искам да живея, е Европа на онези, които отказват помощ на нуждаетите се”, продължи Юнкер. 
 
Източници: Европейска комисия, Европейски парламент