Северозападът вече не е на последно място в Европа

Северозападът вече не е на последно място в Европа
Северозападният регион официално се оттласка от дъното на най-бедните региони в Европа. Това показва обявеният преди няколко дни обновен индекс за конкурентоспособност на регионите за 2019 г. Той се представя от Европейската комисия на всеки три години и дава възможност на регионите да следят и оценяват своето развитие във времето спрямо други региони. Базира се на данни за състоянието на 70 различни фактори сред които: транспорт, здравеопазване, управление, човешки капитал, работни места, дигитална инфраструктура и иновации.
Северозападният регион вече не е на-последно място в Европа, а на 260-то от 268. Това, което му дава предимство пред последните в класацията е подобрената му макроикономическата стабилност. След нас са няколко гръцки региона, един румънски (Югоизточният, около Браила) и два френски. На върха на индекса със 100 от 100 възможни точки е регионът около Стокхолм, следван от този около Лондон и регионът около Утрехт в Холандия. В Топ 10 са класирани още регионите около Амстердам, Хелзинки и Копенхаген, Горна Бавария и Люксембург.
Индексът за регионална конкурентоспособност за 2019 г. и проучване на Евробарометър относно регионалната политика бяха обявени в рамките на Европейската седмица на градовете и регионите в Брюксел.  По време на форума Комисарят по въпросите на европейската политика за съседство, преговорите за разширяване и регионалната политика Йоханес Хан заяви: „Европейската комисия активно подпомага държавите членки при разработването на техните програми и публикуваните данни за индекса за регионална конкурентоспособност и проучването на Евробарометър дават полезна информация за това накъде могат да бъдат насочени публичните и преките инвестиции на ЕС.“  
Индексът за регионална конкурентоспособност, има интерактивен уеб инструмент, който позволява на създателите на политики и гражданите да следят показателите на своя регион в различни области и така да определят своите силни и слаби страни и да насочват публичните си инвестиции по най-добрия начин. Идеята е той да бъде полезен при подготовката на новите програми.
Според експресното проучване на Евробарометър относно осведомеността и възприемането на регионалната политика от страна на гражданите, по-голямата част от европейците (81 %) смятат, че финансираните от ЕС проекти имат положително въздействие върху тяхното ежедневие, при условие че те наистина са запознати с тези проекти (само 40 %).
Комисията подчерта необходимостта от по-добра комуникация от страна на програмните органи и бенефициентите относно финансираните от ЕС проекти и определи нови изисквания в предложението си за следващата политика на сближаване. Тук спадат комуникационен план за всички програми, дейности в социалните медии и организирането на събития по важните проекти.
Според проучването на Евробарометър повечето са заявили, че ЕС следва да инвестира повече в образование, здравеопазване или социална инфраструктура (91 %) и в околна среда (90 %), като следва да се акцентира върху регионите с висока безработица (69 %), необлагодетелстваните градски райони (54 %), както и отдалечените и планинските райони (52 %). 
Всичко това съответства на политическите приоритети, които Комисията предложи по следващата политика на сближаване, и осигурява ценна информация относно приоритетите на гражданите на национално равнище. 
Автор: Мариана Гомилева, Брюксел, Октомври 2019