Сигурност на доставките на суровини в Европа

Сигурност на доставките на суровини в Европа
 
Европейската комисия предложи нов план за действие във връзка със суровините от критично значение за 2020 г. и прогнозно проучване на развитието на суровините от критично значение за стратегическите технологии и сектори до 2030 г.  

Комисията предлага мерки за намаляване на зависимостта на Европа от трети държави, за диверсификация на доставките както от първични, така и от вторични източници и за подобряване на ефективността на ресурсите, като същевременно се насърчава отговорното им набавяне по целия свят.
Действията ще подпомогнат прехода на страните-членки на ЕС към зелена и цифрова икономика и същевременно ще укрепят устойчивостта и отворената стратегическа автономност на Европа по отношение на необходимите за такъв преход ключови технологии. Списъкът на суровините от критично значение съдържа 30 вида суровини от критично значение. За първи път към списъка бе добавен литий, който е особено важен за прехода към електромобилност.
 
Източник: Европейска комисия