Сигурността и отбраната в ЕС – сътрудничеството между държавите членки

Сигурността и отбраната в ЕС – сътрудничеството между държавите членки
Една година след като Европейският съвет одобри плана за изпълнение в областта на сигурността и отбраната и перспективите за развитието на европейската политика в тези области и въз осново на трите стартегически акцента: реагиране на външни конфликти и кризи, изграждане на капацитета на партньорите, защита на ЕС и неговите граждани, то ЕС стартира конкретни мерки и действия в областта на сигурността. На първо място запозва  координиран годишен преглед на отбраната (КГПО) за повишаване на сътрудничеството в областта на отбраната между държавите членки, което да доведе до по-голяма прозрачност и по-добро идентифициране на недостатъците, задълбочаване на сътрудничеството в областта на отбраната и по-добър и по-съгласуван подход към планирането на разходите за отбрана. Следващата стъпка е "събуждането на Спящата красавица" от Лисабонския договор, както я нарича председателя Юнкер, а именно установяването на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС). На 11 декември 2017 г. Съветът прие решение за създаване на постоянното структурирано сътрудничество. В постоянното структурирано сътрудничество участват всички държави — членки на ЕС, с изключение на три — Дания, Малта и Обединеното кралство. Участващите държави членки се споразумяха относно първоначален списък от17 проекта, които да бъдат предприети в рамките на ПСС. Проектите са в областта на: обучението, развитие на способностите, оперативна готовност в областта на отбраната. Подобряване на структурите за управление на кризи и подсилен набор от инструменти на ЕС за бързо реагиране са другите набори от предприети стъпки, за да може да бъде създаден общ съюз за отбрана.
Източник: Европейска комисия