Социална Европа: По-прозрачни и предвидими условия на труд за работниците в ЕС.

Днес изтича срокът, в който държавите — членки на ЕС, трябваше да транспонират Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд в националното законодателство. Директивата предвижда по-широки и актуализирани трудови права и защита за 182-та милиона работници в ЕС.

С новите правила условията на труд ще бъдат по-предвидими за работниците, например що се отнася до назначенията и работното време. Те ще имат също право да получават навременна и по-пълна информация за основните аспекти на работата си, като например мястото на работа и възнаграждението. Това е важна стъпка към изграждането на силна социална Европа и допринася за превръщането на Европейския стълб на социалните права в осезаема реалност за хората в целия ЕС.

Комисарят за работните места и социалните права Никола Шмит заяви: Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд е пряк отговор на бързо променящата се реалност на нашите пазари на труда. Хората имат право на по-пълна информация за условията на заетост и на по-голяма предвидимост в ежедневието. Новите правила ще помогнат да се гарантират качествени работни места, да се осигури стабилност на работниците и да им се даде възможност да планират живота си.  

Трудовите права и защитата се разширяват и актуализират, за да се адаптират към новия свят на труда.

С Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд работниците в ЕС ще имат право:

  • на по-пълна информация за основните аспекти на своята работа, която следва да бъде получена на ранен етап и в писмена форма;
  • на ограничение на продължителността на изпитателния срок при започване на работа до шест месеца;
  • да започнат друга работа при друг работодател; всякакви ограничения на това право трябва да бъдат обосновани с обективни причини;
  • да бъдат информирани предварително в разумен срок кога трябва да бъде свършена работата — особено за работниците с непредвидимо работно време и работниците на повикване;
  • на ефективни мерки за предотвратяване на злоупотребата с работа по договор без задължения за определен брой часове;
  • да получат писмен отговор на искане за прехвърляне на друго, по-сигурно работно място;
  • да получат безплатно задължително обучение, свързано с работата, когато работодателят е длъжен да осигури такова обучение.

Според оценките допълнително между 2 и 3 милиона работници с несигурни и нестандартни форми на заетост, включително работа на непълно работно време, временна работа и работа на повикване, сега ще се ползват с право на информация за условията на работа и с нова защита, като например право на по-голяма предвидимост на работното време. В същото време директивата зачита гъвкавостта на нестандартната заетост, като по този начин запазва ползите от нея за работниците и работодателите.

Директивата ще бъде от полза и за работодателите, като гарантира, че защитата на работниците остава в съответствие с последните промени, настъпили на пазарите на труда, намалява административните пречки пред работодателите, например давайки възможност за предоставяне на информация по електронен път, и създава еднакви условия на конкуренция между работодателите в ЕС, което ще позволи лоялна конкуренция въз основа на еднакво минимално равнище на трудовите права.

Източник: Европейска комисия