Социално предприятие: Предприемачество със социално въздействие

Социално предприятие: Предприемачество със социално въздействие
От 2010 г. насърчаването на предприемачеството и самостоятелната заетост е ключов елемент от стратегията на ЕС "Европа 2020" за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Според Европейската комисия, предприемачеството и самостоятелната заетост спомагат за създаването на работни места, развиването на умения и дават възможност на безработните и уязвимите хора да участват пълноценно в обществото и икономиката. Самостоятелно заетите лица са 14% от общата заетост и играят важна роля в икономиката на ЕС. Последните данни на Евростат показват, че 30,6 милиона души на възраст 15-64 години в ЕС са самостоятелно заети през 2016 г. Като се има предвид, че МСП представляват 99% от дружествата в ЕС и представляват две трети от общата заетост, е ясно защо Комисията подкрепя тези предприятия. За насърчаване на предприемачеството и самостоятелната заетост Комисията се съсредоточава върху стартирането на предприятия от безработни и хора от уязвими групи; подкрепя социалните предприемачи; помага на предприемачите да получат финансиране чрез подпомагане на доставчиците на микрокредити чрез програмата за заетост и социална иновация (EaSI); подкрепя микрофинансирането чрез Европейския социален фонд. Социалното предприятие е бизнес с човешко докосване. През последните години се наблюдава нарастващ интерес към социалните предприятия в цяла Европа. Например в Испания има около 43 000 социални предприятия, които отговарят за над 2,2 млн преки и непреки работни места, според проучване, поръчано от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на Европейския парламент. Същият доклад показва, че оборотът на социалната икономика възлиза на 10% от националния БВП. Нарастването на социалните предприятия се дължи на все по-голямото признаване на ролята, която могат да играят за справяне с предизвикателствата пред обществото и околната среда и за стимулиране на приобщаващ растеж. Като се съсредоточават върху хората, те насърчават чувството за социално сближаване и насърчават общото благо. Социални предприятия имат няколко основни характеристики, по които можете да ги познаете: обслужват интереса на общността (социални, обществени, екологични цели), а не максимизиране на печалбата; имат иновативен характер, чрез предлаганите от тях стоки или услуги и чрез организацията или производствените методи, които използват; наемат най-крехките членове на обществото (социално изключени лица), като по този начин допринасят за социалното сближаване, заетостта и намаляването на неравенствата. Според Комисията едно социално предприятие трябва също така да изпълни следните условия: да се занимава с икономическа дейност; да преследва ясна и основна социална цел; да има ограничения по отношение на разпределението на печалбите и / или активите; да бъде независимио; да има всеобхватно управление. В някои държави-членки тези предприятия все още са в начален стадий, но вече оказват социално въздействие. Като най-добра практика може да се посочи: Гърция Klimax Plus. Климакс Плюс развива устойчиви бизнес дейности в социалната и екологичната икономика чрез специално пригодена интеграция на хора с проблеми с психичното здраве и социално изключени лица (например бездомни, роми, бивши затворници, бежанци и имигранти). Тази гръцка социална кооперация, създадена през 2005 г., генерира приходи от услуги по събиране и рециклиране на хартия за компании от частния сектор (например здравни компании, болници, банкови групи) и публични органи. Предлага също кетъринг услуги и ресторант. В своя културен център Порфира хората от различни културни и социални среди могат да се срещнат и да споделят своя опит и идеи и да научат за психичните заболявания и социалното изключване. Центърът е отворен за трети страни за културни, обучителни и корпоративни събития. Klimax Plus също има онлайн радиостанция, която произвежда изложби, съчетаващи забавления с информация за хора в неравностойно положение. Служителите могат да участват и в производството на стенен часовник. Към днешна дата над 150 души са заети в социалната кооперация.
Източник: Европейска комисия