Социалното изключване на младите хора – проблем и част от Европейската младежка стратегия

Социалното изключване на младите хора – проблем и част от Европейската младежка стратегия
Като се зачита цялостната отговорност на държавите-членки за политиката за младежта, стратегията на ЕС за младежта, договорена от министрите на ЕС, определя рамка за сътрудничество за периода 2010-2018 г. Тя има две основни цели: да се осигурят повече и равни възможности за младите хора в образованието и пазара на труда и да се насърчават младите хора да участват активно в обществото. Целите се постигат чрез двоен подход, който включва: специфични младежки инициативи, насочени към младите хора за насърчаване на неформалното обучение, участие, доброволчески дейности, работа с младежи, мобилност и информация и интегрираните междусекторни инициативи, които осигуряват въпроси, свързани с младежта, се вземат предвид при формулирането, прилагането и оценката на политиките и действията в други области със значително въздействие върху младите хора като образование, заетост или здраве и благополучие.
Младежката стратегия на ЕС предлага инициативи в осем области, една от които е социалното изключване на младите хора.
Каква е ролята на ЕС?
Социалното изключване и бедността сред младите хора се увеличиха по време на икономическата криза. Младежката стратегия на ЕС има за цел по-специално: Оползотворяване на пълния потенциал на младежката работа и младежките центрове като средство за включване; Насърчаване на междусекторния подход за справяне с изключването в области като образование, заетост и социално приобщаване; Подкрепа за развитието на междукултурното съзнание и борбата с предразсъдъците; Подпомагане на информация и образование за младите хора относно техните права; Решаване на проблемите с бездомността, жилищното настаняване и бедността; Насърчаване на достъпа до качествени услуги – напр. транспорт, електронното включване, здравеопазването и социалните услуги; Насърчаване на специфичната подкрепа за млади семейства.
Как се прави това?
Комисията подкрепя тези цели чрез:
Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, стартирала през 2010 г., предлага мерки за намаляване на броя на хората, живеещи в бедност или по друг начин социално маргинализирани в ЕС, с най-малко 20 милиона до 2020 г.
Европейският център за знания в областта на младежката политика (съвместно със Съвета на Европа) предоставя надеждна информация за условията на живот на младите хора.
Програмата "Еразъм +" и подкрепяните от нея дейности в областта на младежта.
Стратегията за включване и разнообразие очертава подкрепата и възможностите, които съществуват в програмата "Еразъм +" за младежта, когато става въпрос за включване на млади хора с по-малко възможности. Стратегията определя и целите, които трябва да бъдат постигнати, и определя групите, към които трябва да бъдат насочени.
Източник: Европейска комисия