СПИРАНЕ НА ГЕО-БЛОКИРАНЕТО И ЗАСИЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ ИСКА ЕП

 

 

СПИРАНЕ НА ГЕО-БЛОКИРАНЕТО И ЗАСИЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ ИСКА ЕП

Спиране на гео-блокирането и засилване на електронната търговия и иновациите иска ЕП. Според ЕП блокирането на достъпа до електронни услуги и стоки на базата на IPили пощенски адрес или държава на издаване на кредитна карта не е обосновано и трябва да бъде прекратено. Новите технологии предлагат неограничени възможностите, от които ЕС трябва да се възползва.

Препоръките на Парламента за засилване на единния цифров пазар са одобрени с 551 гласа „за“, 88 „против“ и 39 „въздържал се“. Евродепутатите искат предложенията на Комисията да:

– спрат неоправданите практики на блокиране на географски принцип, за да се подобри достъпът на потребителите от ЕС до стоки и услуги. Да се засили преносимостта на онлайн съдържание „като първа стъпка“ в тази насока;

– гарантират еквивалентно и съобразено с бъдещите промени равнище на защита, независимо дали цифровото съдържание е закупено онлайн или не;

– намерят иновативни решения за трансграничната доставка на колети с цел подобряване на услугите и намаляване на разходите;

– премахнат преградите пред малки и средни предприятия (МСП), стартиращите предприятия и разрастващите се предприятия и да се възползват от възможностите, основаващи се на новите ИКТ, като големите информационни масиви, компютърните услуги „в облак“, интернет на предметите, триизмерния печат; поддържат благоприятстваща иновациите политика по отношение на онлайн платформите;

– преразгледат Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации, за да се гарантира, че разпоредбите ѝ са съгласувани с новия пакет за защита на данните.

Евродепутатите искат Комисията да прецени нуждата от защита на потребителите в икономиката на споделянето и ако има нужда от разяснения, да осигури адекватни правила по въпросите на потребителите в цифровата сфера.

В резолюцията се засягат и теми катоавторските права, телекомуникациите, правилата за ДДС, аудиовизуалните медии, електронните умения, електронното правителство и политиките на заетост.

Приетият текст от Европейския парламент можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html