Справедливо данъчно облагане в Европейския съюз

Справедливо данъчно облагане в Европейския съюз
Модерната икономика и цифровизация изисква и нови мерки за справедливо  и благоприятстващо разстежа данъчно облагане. Ето защо Европейската комисия предложи нови правила, които да гарантират, че цифровата стопанска дейност се облага в ЕС с данък по справедлив начин. Днешните онлай предприятия постоянно нарастват, дали са доставчици на онлайн съдържание, или сдружения в областта на социалните медии, или пък някакви онлайн платформи за сътрудничество, всички те попадат в модерната цифрова сфера, а данъчното законодателство не е мислено по този начин и не обхваща добре тази виртуална част от дружества, която вече нямаобщно с традиционната икономика. Европейската комисия, следвайки призива на лидерите на държавите – членки, оправен още в края на миналата година, стартира задачата да разработи данъчни закони, пригодени към модерната икономика и цифровата ера. Комисията направи две законодателни предложения, чиято цел е да доведат до по-справедливо данъчно облагане на цифровите дейности в ЕС: първата инициатива има за цел да реформира правилата за корпоративно данъчно облагане, така че печалбите да се отчитат и облагат с данък там, където предприятията имат значително взаимодействие с потребителите посредством цифрови канали. Второто предложение е в отговор на призива на няколко държави членки за временен данък, който да обхваща основните цифрови дейности, които понастоящем общо взето не се облагат с данък в ЕС. Този пакет представя съгласувания подход на ЕС към създаване на система за облагане на цифровите дейности, който е в подкрепа на цифровия единен пазар и ще послужи за гръбнак на международните разисквания, насочени към глобално разрешаване на въпроса.
Източник: Европейска комисия