Състоянието на ЕС: Пакетът за демокрация

Състоянието на ЕС: Пакетът за демокрация
След ежегодната си реч преди няколко дни Председателят на ЕК, Жан-Клод Юнкер заяви необходимостта от съществена демократична промяна на Съюза. Така знаменателната реч за състоянието на ЕС начерта постигнатото до момента и представи приоритетети за следващата година. Най-същественото е Пакетът за демокрация, който предвижда нужната реформа на гражданската инициатива и финансирането на политическите партии в ЕС. Увеличаването на демократичната легитимност в ЕС чрез по-активно гражданско участие е сред десетте приоритета на Комисията „Юнкер“ (приоритет 10 — Демократична промяна). За да предприеме по-нататъшни действия за изпълнение на този ангажимент, Европейската комисия започва да прегразглеждане на Регламента относно европейската гражданска инициатива и Регламента за европейските политически партии и фондации. Конкретни мерки относно първия регламент е улесняването на организирането на граждански инициативи, като Комисията ще работи в по-тясно сътрудничество с организаторите, така че да се гарантира допустимостта на техните искания за регистрация. Друга важна стъпка е възможност за безплатна онлайн услуга за събиране на данни за организаторите, възможността за използване на електронна идентификация за изразяване на подкрепа за дадена инициатива, както и превод на всички инициативи на всички езици на ЕС. А относното събираните формуляри за подкрепа – те се намаляват до два, от 13. Най-важното е, че се намлява възрастта за участие, която става 16 години и така се въвличат още поне 10000 нови участници  – потенциални подръжници на дадена инициатива. За да е по-голямо въздействието на успешните инициативи, последващите мерки ще бъдат подобрени, така че да се насърчи провеждането на съдържателни дебати, преди Комисията да даде своя отговор. Ако желаят, гражданите също ще бъдат информирани за последващите мерки във връзка с инициативите, в подкрепа на които са се подписали. 
Както казва Комисярят Юнкер "Европейската демокрация заслужава повече", ето защо се обръща внимание на финансирането на европейките партии, тъй като те играят решаваща роля за създаването на пряка връзка между гражданите и европейската политическа система, като по този начин повишават легитимността на Европейския съюз. Необходимо е да има европейски партии, които имат истинско европейско измерение и разполагат с нужните средства, за да доведат до положителна промяна. Предложените изменения имат за цел да увеличат прозрачността, така че хората да знаят за кого гласуват, да повишат демократичната легитимност, така че финансирането по-добре да отразява подкрепата, дадена от европейските избиратели, както и да засилят правоприлагането, така че да може да се противодейства на злоупотребите и да се възстановяват средства. Предложенията следва да бъдат приети и да влязат в сила преди изборите за Европейски парламент през 2019 г.
Очаква се двете законодателни предложения да бъдат приети от Европейкия парламент и Съвета и да влязат в сила, за да започнат в найс-скоро време важните демократични проеми в Европейския съюз. 
Източник: Европейска комисия