Стажове в Европейския институт за равенство между половете

Стажове в Еропейския институт за равенство между половете
Европейският институт за равенство между половете бе създаден с цел насърчаване и укрепване на равенството между половете, включително чрез включването му във всички политики на ЕС и произлизащите от тях национални политики, и на борбата срещу половата дискриминация, както и повишаване на осведомеността на европейските граждани относно равенството между половете.
Местоположение: Вилнюс (Литва)
Уебсайт: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eige_bg
Институция/агенция:(EIGE) Европейски институт за равенство между половете
Вид на договора:Стажант
Основната цел на стажовете е да: предоставят опит и обучение на работното място в ключови области от работата на Института; разширяват и помагат за прилагане на знанията, придобити по време на следването или професионалния живот; предоставят практически познания за агенциите и институциите на ЕС; дадат възможност на стажантите да придобият професионален опит в агенция на ЕС.
Кой може да кандидатства? 
Висшисти, които са граждани на държава от ЕС или от ЕАСТ, или държава, отговаряща на условията за предприсъединителна помощ.
Продължителност: до 6 месеца
Заплащане: Да. Около 750 евро на месец.
Начални дати: Текущи
За повече информация: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment