Стажове в Европейския парламент

Стажове в Европейския парламент 

Европейският парламент предлага два вида стажове: стажове в Генералния секретариат (стажове „Робер Шуман“) и стажове към членове на Европейския парламент. Повече информация ще намерите на сайта на Европейкия парламент 

Стажове в Генералния секретариат – стажове „Робер Шуман“
Стажовете „Робер Шуман“ са платени и се провеждат на едно от официалните места на работа на Европейския парламент – Брюксел, Люксембург и Страсбург – или в бюрата за връзка на Европейския парламент в държавите членки.
Тези стажове са наречени на името на Робер Шуман – един от основоположниците на проекта за европейска интеграция, благодарение на който вече повече от 70 години в Европа царят мир и благоденствие. Именно предложението на Робер Шуман за обединяване на производството на въглища и стомана на Франция и Германия води до създаването на Европейската общност за въглища и стомана – първата от Европейските общности, която впоследствие се разраства и превръща в Европейски съюз.
Защо да кандидатствам?
Като стажант по програмата „Робер Шуман“ ще имате възможност да разширите познанията си и да повишите професионалната си квалификация. Ще получите представа за работата на институциите на ЕС и конкретно на Европейския парламент – важен форум на ЕС за вземане на решения и за водене на политически дебати.
Кой може да кандидатства? 
Кандидатите за стаж „Робер Шуман“ трябва да изпълняват следните условия:
 • да са навършили 18 години;
 • да са граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава, която е в процес на присъединяване/държава кандидатка (предлагат се и много ограничен брой стажове за граждани на други държави);
 • да притежават университетска диплома;
 • да притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз и много добри познания по втори език (гражданите на държави извън Европейския съюз трябва да притежават много добри познания по английски, френски или немски език);
 • да представят валидно извлечение от регистъра за съдимост;
 • да не са работили и да не са се ползвали от друг вид стаж с продължителност повече от два последователни месеца в институция, орган или агенция на ЕС;
 • да не са извършвали посещение с изследователска цел в Генералния секретариат на Европейския парламент шест месеца преди началото на стажа.
Стажове към членове на Европейския парламент
Въз основа на споразумение с Европейския парламент членовете на Европейския парламент могат да предлагат платени стажове в своите кабинети в Европейския парламент в Брюксел (или в Страсбург). 
Защо да кандидатствам?

 

Участието в програма за стажанти ще Ви даде възможност да разширите познанията си и да повишите професионалната си квалификация. То ще Ви позволи да се запознаете по-задълбочено с методите на работа на членовете на Европейския парламент.
Членовете на ЕП избират свободно своите стажанти. Кандидатите трябва обаче да отговарят на следните критерии:
 • да са навършили 18 години (дерогации от тази възрастова граница могат да бъдат предоставени в отговор на надлежно обосновано искане);
 • да са граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на държава, която е в процес на присъединяване/държава кандидатка. Членовете на ЕП могат да предлагат стажове и на граждани на трети държави, при условие че те отговарят на визовите изисквания;
 • да притежават или диплома за завършено средно образование, даваща достъп до университет, или диплома за завършено висше образование или техническо образование на равностойно ниво, или да притежават университетска диплома;
 • да притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз;
 • в периода на стажа да не са обвързани с трудов договор или друго трудово правоотношение;
 • да не са били вече стажанти към член на ЕП (посещенията с учебна цел не се считат за стаж) и да не са работили като местни или акредитирани парламентарни сътрудници на членове на ЕП.
Източник: Европейски парламент