Строителство на нов 140-километров електропровод в България финансира ЕС

Строителство на нов 140-километров електропровод в България финансира ЕС

Европейската комисия взе решение да отпусне 29.9 милиона евро за строителството на нов 140-километров далекопровод между Добруджа и Бургас.

Подкрепата от ЕС покрива 50% от необходимото финансиране. Далекопрововдътще бъде построен от българския системен оператор „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и се очаква да бъде въведен в експлоатация до 2022 г.

Чрез преноса на електричество, произведено от вятъра и слънцето, далекопроводът ще интегрира енергията от възобновяеми източници на енергийния пазар. Европейската подкрепа също така ще увеличи капацитета на българската енергийна мрежа и ще подсили нейната устойчивост.

Далекопроводът е от т.нар. „проекти от общностен интерес“ и е част от групата проекти от „Черноморския коридор“: три електрически далекопроводни линии, която ще увеличат възможностите за пренос на електричество по протежение на румънското и българската черноморско крайбрежие, както и между останалата част от Европа и Турция. Подкрепата от ЕС за България ще допринесе за повишаване на сигурността да доставките на електричество, ще интегрира на пазара мощностите за производство на ток от въозбновяеми енергоизточници, ще увеличи възможностите за бъдеща търговия с електричество с оглед на очакванията за увеличаване на производството на енергия от вятъра в Гърция и фотоволтаична енергия в Южна България.

Източник: Европейска комисия