Световният ден на околната среда

Световният ден на околната среда
По повод световният ден на околната среда, който се отбелязва на 5 юни, можем да проследим какво се е случило и променило в българската действителност в тази посока след влизането на България в ЕС. В доклада по повеод 10 години от членството ни в Съюза има част, която е посветена на качеството на живот на българските граждани и предизвикателствата, които среща страната с цел да постигне с цел да постигне едни от най-високите стандарти в света за качество и опазване на околната среда, за да може да се осигури безопасна среда и за бъдещите поколения. Тези екологични стандарти на ЕС за по-добре здраве и политиките в тази област насърчават зелен икономически разстеж без да се уврежда околната среда. Добрите постижения се постигат чрез програма Натура 2000 и Оперативна програма „Околна среда“. 
Изготвилите Доклада са събрали някои ценни данни – за периода 2010 г. – 2014 г. България е постигнала напредък и по отношение на рециклираните битови отпадъци. Средно за периода страната затвърждава позициите си от около 24% материално рециклиране при средно за ЕС 26%.6 Въпреки този напредък, целите, произтичащи от европейското и национално законодателство в тази област, все още не са изпълнени. Не случайно през 2014 г. ЕК стартира наказателна процедура срещу страната за неизпълнение на европейското законодателство относно депонирането на отпадъци. Затова една от задачите пред ОПОС 2014 г. – 2020 г. е да допринесе за изпълнение на ангажиментите на страната в сектор „отпадъци”, за което са предвидени 288 млн. евро. В област “съхраняване и възстановяване на биологичното разнообразие“ за 2007 г. – 2013г. са картирани над 200 защитени зони от мрежата НАТУРА 2000, над 100 вида и 87 хабитата; разработени са 57 плана за управление на резервати, и 6 плана за управле- ние на защитени зони за опазване на птици. В рамките на Натура 2000 в страната има обявени 119 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 22,7% от територията на Бъл- гария и 233 защитени зони за опазване на природни местообитания, покриващи 30% от територията на България. Понастоящем България е на трето място в ЕС по процент от национална територия, включена в Натура 2000 (34,4%).
Още повече информация може да прочетете тук.
Източник: Доклад 10 години България в ЕС