Трансгранично сътрудничество

ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА БАЛКАНИТЕ И СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО

Първата програма за транснационално сътрудничество за Балканите и Средиземноморието, обхващаща Балканския полуостров и източната част на Средиземно море е приета от ЕС. В програмата участват три държави от ЕС (Гърция, България и Кипър) и две държави кандидатки за членство в Съюза (Албания и бившата югославска република Македония). Програмата е насочена към  повишаване на конкурентоспособността чрез предприемачество и иновации и опазването на околната среда. Целта е проектите да финансират предприемачеството и иновациите в МСП , да ги стимулират да установяват връзки между бизнеса и образованието и да създадат условия за обмен на знания. Проектите по втория приоритет финансират устойчиво използване на ресурсите и опазване на природното и културното наследство в целия регион на Балканите и Средиземноморието.
Над 28 милиона евро ще бъдат отпуснати за програмата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и над 5 милиона евро от Инструмента на ЕС за предприсъединителна помощ (ИПП).
Управляващ орган на програмата ще е гръцкото министерство на икономиката, инфраструктурата, мореплаването и туризма. Финансирането ще е в размер на 85% от разходите за дейности по проектите.
За повече информация за новата програма можете да посетите следния интернет сайт: www.interreg.gr

Източник: Европейска комисия

 


ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

За програмния период 2014-2020 Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 ще функционира чрез шест приоритетни оси: Добре свързан регион; Зелен регион; Безопасен регион; Квалифициран и приобщаващ регион; Ефикасен регион и Техническа помощ.
Целевите групи и основните типове бенефициенти са от национални, регионални и местни власти до публични организации, което е предпоставка за повишаване на знанията и усвояването на добри практики от българските организации, с цел усъвършенстване на провежданите от тях регионални и местни политики за развитие.

Общият бюджет на програмата е 258 504 125 евро, от които средствата от Европейския Фонд за Регионално развитие са 215 745 513 евро.

Териториален обхват на програмата:
Програмната територия включва регионите от ниво 3 по NUTS разположени на границата между двете партниращи държави: (областите) Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич за територията на Република България и регионите от ниво 3 по NUTS: Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца за територията на Румъния.

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 покрива 19.8 % от територията на двете държави (69 285 km²), като 57.75 % принадлежи на Румъния, а 43.25% на България.
Програмата за ТГС Румъния-България 2014-2020 ще функционира чрез пет приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Добре свързан регион

  •  Специфична цел 1.1: Подкрепа за планирането, разработването и координирането на трансгранични транспортни системи за подобряване връзките с TEN-T транспортната мрежа.
  • Специфична цел 1.2: Повишаване на нивото на координация по отношение на транспортната безопасност.

Приоритетна ос 2: Зелен регион

  • Специфична цел 2.1: Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство.
  • Специфична цел 2.2: Засилване на устойчивото управление на екосистемите в трансграничния регион;

Приоритетна ос 3: Безопасен регион

  • Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион.

Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион

  • Специфична цел 4.1: Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.

Приоритетна ос 5: Ефикасен регион

  • Специфична цел 5.1: Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион.

Приоритетна ос 6: Техническа помощ

  • Специфична цел 6.1: Ефективно и ефикасно изпълнение на програмата.

За да постигне определените цели, програмата ще финансира три типа дейности: меки мерки, инвестиционни дейности и интегрирани дейности, обособени към всяка една от специфичните цели.
Финалният вариант на програмата е достъпен на следния адрес:
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=programming_period_2014_2020

 


ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ 2014-2020

За периода 2014 – 2020 Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 ще функционира чрез четири приоритетни оси: Устойчив туризъм; Младежи; Околна среда и Техническа помощ.
Целевите групи и основните типове бенефициенти са централни / регионални и местни органи на властта; културни институти (музеи, библиотеки, художествени  галерии, читалища и др.); образователни институции и обучителни центрове; регионални и браншови агенции за развитие, структури за подкрепа на бизнеса; неправителствени организации и туристически асоциации, и др. Участието им в проекти ще улесни усвояването на знания и обмена на добри практики, ще подобри прилаганите регионални и местни политики за развитие и ще създаде и развие трансгранични партньорства.
Общият бюджет на програмата е 34 102 251.77 евро, от които 28 986 914.00 евро от Европейския съюз.

Допустима област на програмата:
Допустимата гранична област на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия (2014-2020 г.) обхваща територия от 43 933 кв.км., или около 22% от територията на двете страни. Областта граничи с Румъния на север и с Република Македония на юг.
Допустимата област на Програмата включва 13 административно-териториални единици: 6 области в България, което отговаря на ниво NUTS III (ЕВРОСТАТ), и 7 области в Сърбия еквивалентни на ниво NUTS III. В по-голямата си част териториалният обхват на програмата е идентичен с този от програмния период 2007 – 2013 г., с допълнение от 2 нови области: от българска страна – област Враца, и от сръбска страна – област Топлица.

Обща стратегическа цел
Създаването на подходяща за развитието на региона социално-икономическа среда, необходима за развитието на граничния регион изисква да се адресират две основни предизвикателства: (1) да се инвестира във валоризацията и ефективно управление на територията; и (2) да се увеличи броя на трансграничните мрежи, взаимодействия и връзки в икономическата, социалната и екологичната сфера.
Тези предизвикателства трябва да се разглеждат и като стълбове на новата Програма, отразени в нейната обща стратегическа цел: да се насърчи балансираното и устойчиво развитие на трансграничния регион между България и Сърбия – интегриран в европейското пространство чрез интелигентен икономически растеж, приспособяване към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

Тематични приоритети:
Тематичен приоритет 1: Насърчаване на туризма и културното и природното наследство
Опазването и развитието на трансграничната система от защитени природни и културни ценности с цел поддържане на екологичното равновесие, природната и културна идентичност на територията и за интегриране на тези ценности в съвременния живот се разглежда като приоритет за развитието на региона в програмния период 2014-2020 г.
Туризмът като икономически сектор се разглежда преди всичко в аспекта на неговия потенциал за развитие и ориентация. Следователно, предложените интервенции по Програмата са насочени към подпомагане на конкурентоспособността на граничния регион и съществуващите икономически предимства, особено тези, свързани с неговите уникални природни и културни ценности, като същевременно ги валоризира чрез устойчиво развитие на туристическия сектор.

Тематичен приоритет 2: Инвестиране в младежта, образованието и изграждането на умения
Младежта е ключът към бъдещото устойчиво и иновативно развитие на граничния регион. Ето защо, Програмата предвижда инвестиционна подкрепа за изграждане на една по-добра среда за обучение и развитие на младежта в трансграничния регион, чрез използване на партньорски модели в сферата на икономическото, социално и екологичното предприемачество, както и създаване на младежки мрежи от двете страни на границата.
Целевият интегриран подход в тази област има за цел да ангажира младите хора в изграждането на едно по-светло и сигурно бъдеще за себе си, своите семейства и общности.

Тематичен приоритет 3: Опазване на околната среда и насърчаване на действията за приспособяване към изменението на климата и за смекчаване на изменението на климата, превенция и управление на риска
Опазването и възстановяването на екологичното равновесие и приспособяването към изменението на климата, както и опазването на природните ресурси в трансграничен контекст, очевидно са области, които трябва да бъдат адресирани по един интегриран начин.
Съвместни и координирани действия в граничния регион допринасят за създаването на синергични ефекти в областта на опазването на околната среда и управление на ресурсите. Това гарантира постигането на желаната стратегическа визия и изпълнението на стратегическите цели за опазване на природното и културно наследство, за устойчиво развитие на туризма в трансграничния регион и подобряване на качеството на живот (вкл. на младежта).

Повече информация за програмата можете да намерите на следния интернет адрес:
http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=5925