Трета покана по Фонда за иновации на ЕС за мащабни проекти е вече отворена

Комисията инвестира 3 милиарда евро в иновативни проекти за чисти технологии, за да постигне ангажиментите по REPowerEU и да ускори енергийната независимост на Европа от руските изкопаеми горива.
Поканата ще финансира проекти, обхващащи следните теми:
Обща декарбонизация (бюджет: 1 милиард евро), търсеща иновативни проекти в областта на възобновяемата енергия, енергоемките индустрии, съхранението на енергия или улавянето, използването и съхранението на въглерод, както и продукти, заместващи въглеродно интензивните такива (по-специално нисковъглеродни транспортни горива, вкл. за мореплаване и въздухоплаване);
Иновативна електрификация в промишлеността и водород (бюджет: 1 милиард евро) търсене на иновативни проекти в методите за електрификация, които да заменят използването на изкопаеми горива в промишлеността, както и производство на водород от възобновяеми източници или усвояване на използването на водород в промишлеността;
Производство на чисти технологии (бюджет: 0,7 милиарда евро), търсещо иновативни проекти в производството на компоненти, както и крайно оборудване за електролизатори и горивни клетки, възобновяема енергия, съхранение на енергия и термопомпи;
Средно големи пилотни проекти (бюджет: 0,3 милиарда евро), търсещи изключително иновативни проекти в революционни технологии за дълбока декарбонизация във всички допустими сектори на Фонда. Проектите трябва да докажат иновацията в оперативна среда, но не се очаква да достигнат широкомащабна демонстрация или търговско производство.
Проектите ще бъдат оценявани от независими експерти според тяхното ниво на иновации, потенциал за избягване на емисиите на парникови газове, оперативна, финансова и техническа зрялост, потенциал за мащабиране и ефективност на разходите. Поканата е отворена за проекти до 16 март 2023 г.
Обещаващи проекти, които не са достатъчно зрели за безвъзмездна помощ, могат да се възползват от помощта за разработване на проекти от Европейската инвестиционна банка.

Следващи стъпки

За финансиране може да се кандидатства чрез портала за финансиране и търгове от ЕС, където е достъпна информация за цялостната процедура. Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от оценката през второто тримесечие на 2023 г. Отпускането на безвъзмездни средства и подписването на договори ще се проведе през четвъртото тримесечие на 2023 г.
На 29 и 30 ноември 2022 г. ще бъдат организирани уебинар за поуките, извлечени от предишната покана, и информационен ден, за да се даде възможност на бъдещите кандидати да получат информация и да задават въпроси относно новата покана.
Източник: Европейска комисия