„Творческа Европа“: Европейската комисия публикува първите покани за представяне на предложения в подкрепа на аудио-визуалната индустрия

Европейската комисия публикува първите три покани за представяне на предложения в рамките на програма „Творческа Европа“ — направление МЕДИА за 2022 г., като тази година средствата от ЕС за финансиране на проектите възлизат на общо 226 милиона евро. Целта е да се подкрепи възстановяването на аудио-визуалния сектор и да се засили неговата конкурентоспособност както в Европа, така и в световен мащаб. През следващите седмици и месеци ще бъдат публикувани още покани за представяне на предложения.

Направлението МЕДИА на програма „Творческа Европа“ е приспособено към предизвикателствата и възможностите, породени от развитието на аудио-визуалните пазари. Тази година има три нови покани за представяне на предложения в следните области: разработване на видеоигри и многоизмерни съдържания, мрежи на европейски фестивали и МЕДИА 360°, пригодени за подпомагане на съществуващите отрасли, нови таланти и пазари, както и за насърчаване на сътрудничеството между различни сектори.

В допълнение към тези първоначални покани, днес беше публикувана и покана за представяне на предложения във връзка с медийната грамотност; тя попада в междусекторното направление на програма „Творческа Европа“ и обхваща 2,4 милиона евро от фондовете на ЕС.

Още няколко покани в рамките на трите направления на програма „Творческа Европа“ ще бъдат публикувани на портала на Комисията, посветен на възможностите за финансиране и за участие в търгове.

Източник: Европейска комисия