ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ЕС

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ЕС В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН

Европейският съюз е насочил усилията си към създаване на условия за по-конкурентоспособна икономика с по-висока заетост. За целта е разработил стратегията „Европа 2020“, която има  пет амбициозни цели в областите заетост, иновации, образование, намаляване на бедността и климат/енергия. Чрез стратегията се цели преодоляване на безработицата и бедността, осигуряване на повече заетост, стимулиране на образованието, въвеждане на иновации и нови технологии с цел постигане на  конкурентоспособност. За постигане на тези приоритети съдейства и новия Инвестиционен план за Европа (известен като „план Юнкер“), който цели насърчаване на инвестициите, укрепване на конкурентоспособността, подкрепа за икономическия растеж в ЕС в дългосрочен план.
Постигането на горепосочените цели и приоритети е възможно с помощта на европейските фондове. Те дават своя принос и положително отражение върху инфраструктурата, човешките ресурси (образование и квалификация), предприемачеството, иновативно развитие, ефективно действащи стокови пазари, институции и др.
Малките и средните предприятия са от жизнено важно значение за икономиката на ЕС, като съставляват над 99 % от европейските предприятия и създават две трети от работните места в частния сектор.Затова през периода 2014—2020 г. Европейските структурни и инвестиционни фондове ще предоставят повече от 450 млрд. EUR за финансиране на инвестиции за повишаване на заетостта и растежа. Новият програмен период предоставя на българските компании редица нови възможности за финансиране на внедрявания на софтуерни решения и други иновативни технологии, както и на решения за оптимизиране на  бизнеса и повишаване на конкурентоспособността им. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е изцяло насоочена към педставителлите на бизнеса. През 2015 предстои откриване на още две нени схеми. Това са „Подкрепа за иновациите в предприятията“, която има за цел насърчаване внедряването на иновативни технологии и дейности в българските компании. Очаква се приемът по нея да стартира от септември 2015 г. По нея ще се финансира закупуване, доставка, монтиране и първоначално изпитване на иновативни машини, съоръжения и оборудване, както и на дълготрайни нематериални активи. Втората схема, която ще се открие е „Енергийна и ресурсна ефективност“, нейната основна цел е подобряване енергийната ефективност на предприятията и стимулиране използването на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). По нея ще се финансирано закупуването и внедряването на енергийно – ефективни решения, включително машини, съоръжения и оборудване, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията.
Програма Хоризонт 2020, също финансира проекти на бизнеса чрез "МСП Инструмент". Той се състои от три различни фази, включително и тренинг и обучения за бенефициентите. Програмата финансира и "Увеличаване на потенциала на МСП за еко-иновации и устойчиви доставки на суровини". По тази схема могат да се подават проекти насочени към еко-иновативни МСП във всички сфери, включително климатични промени, околна среда и др. Всички видове продукти, процеси, услуги и бизнес модели, които са насочени към едновременно към модел бизнес към бизнес (B2B) и бизнес към клиент (B2C) са допустими за участие. Финансират се и проекти за  "Подобряване управлениета на иновациите в малките и средни предприятия. Програма COSME също е инструмент за финансиране на МСП. За периода 2014-2020 г. почти 1.4 млрд. евро от бюджета на COSME се разпределя за заеми и рисков капитал, които могат да се допълват с използването на национални финансови инструменти за МСП.