Успешната програма „Еразъм+“

Успешната програма „Еразъм+“
 
Според доклад на Европейската Комисия, благодарение на програма „Еразъм+“в областта на образованието, обучението, младежта и спорта през 2014 г. повече от един милион души са имали възможността да участват в 18 000 финансирани проекта, а наред с това са финансирани и 650 000 стипендии за мобилност на студенти, стажанти, преподаватели, доброволци и други млади хора. Дадено е начало на финансиране на първите студентски заеми за пълен курс на обучение за магистърска степен в чужбина. Програмата спомага за подобряване на перспективите за заетост на младите хора и за улесняване на прехода от образование към заетост. 

За 2016 г. са поети задължения за още 13 милиона евро за финансирането на проекти, свързани с въпроси като социалното приобщаване на малцинствата, мигрантите и други групи в неравностойно социално положение.
Чрез програмата ЕС има за цел да увеличи броя на лицата с висше образование на 40 % и да гарантира, че най-малко 20 % от студентите учат или преминават стаж в чужбина. Еразъм + насърчава интернационализацията на европейските университети и колежи и изграждането на капацитет в държавите партньори чрез разширяване на възможностите за мобилност и институционално сътрудничество и вклчване на организации извън ЕС. 
Програма „Еразъм+“ допринесе за модернизация на висшите училища, за да станат по-отворени и по-достъпни за външия свят, да подобрят своите методи на преподаване и помощни средства, както и да привлекат чуждестранни студенти и да изградят партньорства с институции от чужбина. Програмата дава възможност на висшите училища да достигнат извън Европа и да осъществят обмен на студенти и преподаватели с останалата част от света.
Чрез програмата бяха засилени също така инициативите за подобряване на перспективите за заетост на младите хора и за улесняване на прехода от образование към заетост. Това доведе до увеличаване на възможностите за стажове и чиракуване по линия на програмата. 
В отделен доклад Комисията публикува статистически данни за мобилността на студентите и персонала през последната академична година (2013—2014 г.) на предходната програма
Съгласно доклада по „Еразъм“ в областта на висшето образование, са участвали рекорден брой студенти (272 000) и персонал (57 000) в сравнение с всяка друга предходна година. През 2013—2014 г. Испания, Германия и Франция продължават да са трите най-популярни дестинации за образование и обучение в чужбина за студентите по програмата „Еразъм“.
Седемгодишната програма (2014—2020 г.) разполага с бюджет от 14,7 милиарда евро, което представлява 40 % увеличение в сравнение с предходните разходи и отразява ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области. Очаква се „Еразъм+“ дададе възможност на повече от 4 милиона европейци да учат, да се обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина. В публикувания основен доклад са представени първите резултати, постигнати една година след започването на програмата „ Еразъм+“. В него се съдържат данни, събрани от Комисията, както и от националните агенции и съответните изпълнителни агенции, които отговарят за изпълнението на програмата.
Повече информация за докладите можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/education/tools/statistics_bg.htm
Подробна информация за програма „Еразъм +“ можете да намерите на следната интернет страница: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htm