В първия доклад относно състоянието на цифровото десетилетие се призовава за колективни действия за оформяне на цифровия преход

В първия доклад за състоянието на цифровото десетилетие, публикуван днес, се предоставя цялостен преглед на напредъка към постигане на цифровата трансформация, за да се даде възможност на ЕС да увеличи своята цифрова независимост и да стане по-устойчив и по-конкурентоспособен. Той включва оценка на резултатите на ЕС по отношение на целите и задачите на Европа до 2030 г., като се поставя акцент върху четири основни стълба: цифрови умения, цифрова инфраструктура, цифровизация на предприятията, включително използването на изкуствен интелект (ИИ), и цифровизация на обществените услуги. Той включва и мониторинга на Европейската декларация относно цифровите права и принципи, която отразява ангажимента на ЕС за сигурна, безопасна и устойчива цифрова трансформация, поставяйки хората в центъра на вниманието.

Докладът от 2023 г., който е първият от поредица от годишни доклади, е призив към държавите членки за колективни действия за преодоляване на настоящия недостиг на инвестиции, ускоряване на цифровата трансформация в Европа и увеличаване на усилията за постигане на целите на политическата програма „Цифрово десетилетие“ (ППЦД). ППЦД беше приет от Европейския парламент и Съвета и влезе в сила на 9 януари 2023 г., като включва система за съвместно управление между ЕС и националните органи.

Представените в доклада от 2023 г. хоризонтални препоръки и специфичните за всяка държава препоръки очертават ясен и оперативен път напред. Препоръките ще бъдат основата за обсъждане и сътрудничество между Комисията и държавите членки относно начините за постигане на общите ни цели. Тази работа ще бъде подкрепена чрез изпълнението на широкомащабни многонационални проекти, включително нововъведените консорциуми за европейска цифрова инфраструктура.

По-долу са изложени основните констатации в различните области, обхванати от доклада.

Цифрова инфраструктура — сигурна свързаност

Съгласно настоящата цел за 2030 г. гигабитовото покритие следва да бъде достъпно за всички, както и да има 5G ефективни мрежи във всички населени райони.

Понастоящем оптичните мрежи, които са от решаващо значение за осигуряването на гигабитова свързаност, достигат до едва 56 % от домакинствата, докато 5G покритието обхваща 81 % от населението, като в селските райони тази стойност намалява до 51 %. Разгръщането на самостоятелните 5G мрежи обаче изостава, а качеството на 5G все още не е задоволително по отношение на очакванията на крайните потребители и нуждите на промишлеността. 55 % от домакинствата в селските райони все още не се обслужват от никоя модерна мрежа, а 9 % все още не са обхванати от никаква фиксирана мрежа.

Необходими са допълнителни инвестиции в размер до най-малко 200 милиарда евро, за да се гарантира пълно покритие с гигабитов интернет в целия ЕС, както и 5G покритие във всички населени райони. Държавите членки следва да картографират своите пропуски в свързаността и да проучат възможностите за финансиране, за да допълнят частните инвестиции в райони, които не са икономически жизнеспособни, включително селските и отдалечените райони, като се възползват от благоприятстващата инвестициите регулаторна рамка на ЕС.

Полупроводници

Настоящата цел за 2030 г. е ЕС да удвои дела си в стойността на световното производство на авангардни полупроводници, като достигне от сегашните 10 % до 20 % от световния пазарен дял в стойностно изражение.

За да се постигне тази цел, Европейският законодателен акт за интегралните схеми, който влезе в сила на 21 септември 2023 г., има за цел да развие процъфтяваща екосистема в областта на полупроводниците и устойчиви вериги на доставки. Държавите членки следва да насърчават националните политики и инвестиции за допълнително стимулиране на вътрешния капацитет за проектиране и производство на интегрални схеми и за повишаване на местните умения в областта на модерните технологии в различните сектори.

Цифровизация на предприятията

В ППЦД се определят три цели за насърчаване на цифровизацията на предприятията:

  • най-малко 75 % от предприятията в ЕС следва да използват в своите операции облачни услуги, големи данни и/или изкуствен интелект (ИИ);
  • над 90 % от малките и средните предприятия (МСП) следва да достигнат поне основно ниво на цифров интензитет (измерване на използването на различните цифрови технологии на равнището на предприятията);
  • удвояване на броя на еднорозите (дружества, чиято стойност надвишава 1 милиарда евро).

Без допълнителни инвестиции и стимули прогнозната базова траектория показва, че до 2030 г. само 66 % от предприятията ще използват облачни услуги, 34 % — големи данни, а 20 % — ИИ. Освен това, въз основа на последните налични данни, само 69 % от МСП в ЕС достигат основно равнище на цифров интензитет, с неравномерен и недостатъчен напредък сред държавите членки. За да се подобри внедряването на технологиите, държавите членки следва да повишават осведомеността относно ползите от цифровизацията на предприятията, както и да насърчават и подкрепят европейските цифрови иновационни центрове.

Броят на установените в ЕС еднорози се е увеличил значително през последното десетилетие. Продължаването на тази тенденция ще позволи на ЕС да постигне целта си преди 2030 г., но не е основание за самодоволство в условията на нестабилни пазари. Освен това продължават да съществуват разлики с други развити икономики: в началото на 2023 г. в ЕС са установени 249 еднорози в сравнение с 1444 в САЩ и 330 в Китай.

Цифровизация на публичните услуги

Целите на ППЦД предвиждат 100 % онлайн достъп до ключови обществени услуги и, когато е приложимо, възможност за гражданите и предприятията в Съюза да взаимодействат онлайн с публичните администрации, онлайн достъп до техните електронни здравни досиета за 100 % от гражданите на Съюза и достъп до сигурна електронна идентификация (eID) за 100 % от гражданите на Съюза.

Много държави членки са в добра позиция да постигнат пълна цифровизация на обществените услуги и здравните досиета, както и внедряването на цифровата самоличност за своите граждани. Необходими са обаче значителни инвестиции за подобряване на трансграничната достъпност и ефективност на обществените услуги. Що се отнася до европейския портфейл за цифрова самоличност, пълното му внедряване е в ход: очаква се то да завърши до 2030 г. и бъде допълнено от цифровото евро, предложено през юни 2023 г.

Цифрови умения

ЕС се ангажира да увеличи основните цифрови умения сред най-малко 80 % от лицата на възраст 16—74 години и да достигне 20 милиона специалисти в областта на ИКТ до 2030 г.

Докладът обаче показва, че до 2030 г. и при настоящите условия само 59 % от населението ще владее поне основни цифрови умения, а броят на специалистите в областта на ИКТ няма да надхвърли 12 милиона. Държавите членки трябва да дадат приоритет на инвестициите във висококачествено образование и умения и да насърчават участието на жените в НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика) от ранна възраст.

Ценности и принципи за онлайн обществото

В доклада се подчертава новаторската роля на ЕС за създаването на сигурна, безопасна и ориентирана към човека цифрова трансформация, залегнала в Европейската декларация относно цифровите права и принципи. ЕС въведе съответните политически и законодателни мерки, като например Законодателния акт за цифровите услугиЗаконодателния акт за изкуствения интелектЕвропейския законодателен акт за свободата на медиите и Съобщението относно виртуалните светове.

Устойчив цифров преход

Докладът проследява продължаващите усилия за по-екологичен цифров преход. Мерки като инициативата „Право на ремонт“критериите за екопроектиране на мобилни телефони и таблети и плана за действие на ЕС за цифровизация на енергийните системи ще намалят въздействието на цифровите технологии върху околната среда. Допълнителните инвестиции чрез национални планове за възстановяване и устойчивост или съвместни инвестиции също са от решаващо значение за насърчаване на пълния преход към цифрови решения с нулеви нетни емисии, заедно с подобрени механизми за мониторинг за измерване на екологичния отпечатък на електронните съобщителни услуги.

Международни партньорства

В програмата „Цифрово десетилетие“ до 2030 г. се подчертава значението на международното сътрудничество за популяризиране на ценностите на ЕС с единомислещи партньори. Напредък към постигането на тази цел беше постигнат чрез цифрови партньорства с ЯпонияРепублика Корея и Сингапур, както и чрез съветите по търговия и технологии със Съединените щати и с Индия. Освен това ЕС активизира усилията си в подкрепа на цифровата трансформация на Украйна, като включи страната в зоната на ЕС за безплатен роуминг.

Следващи стъпки

Докладът включва препоръки относно действията, мерките и политиките в области, в които напредъкът е недостатъчен. Държавите членки ще очертаят действията, които възнамеряват да предприемат за постигане на целите и задачите, в своите национални пътни карти, които ще бъдат публикувани до 9 октомври.

В срок от два месеца след приемането на доклада Комисията и държавите членки ще обсъдят предварителните забележки с акцент върху препоръките, отправени от Комисията в нейния доклад.

Контекст

Предложеният през септември 2021 г. Път към цифровото десетилетие очертава конкретни стъпки за насърчаване на иновациите и инвестициите в областта на цифровите умения, цифровите инфраструктури, цифровизацията на предприятията и обществените услуги. Това беше допълнено през декември 2022 г. от Европейската декларация относно цифровите права и принципи.

За да проследи напредъка по отношение на целите и задачите в областта на цифровите технологии, Комисията включи индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) — годишния мониторинг на резултатите на Европа в областта на цифровизацията, в доклада за състоянието на цифровото десетилетие.

Съвместният изследователски център (JRC) на Комисията допринесе значително за този мониторинг като част от дейностите си за подкрепа и оформяне на цифровия преход. Той публикува три доклада, в които се предоставят методики, констатации и данни в подкрепа на постигането на целите за 2030 г., както на европейско, така и на национално равнище: относно методиката за оценка на траекториите на ЕС към целите за 2030 г., относно картографирането на инструментите на ЕС за финансиране към целите на цифровото десетилетие и относно международния сравнителен анализ на частните инвестиции в няколко тематични области.

За повече информация

Първи доклад за състоянието на цифровото десетилетие — въпроси и отговори

Информационен документ за състоянието на цифровото десетилетие

Първи доклад за състоянието на цифровото десетилетие

Източник: Европейска комисия