Вашата Европа, вашият портал за инвестиционни проекти

Вашата Европа, вашият портал за инвестиционни проекти
Ако живеете на територита на Европейския съюз, ако сте иноватор и организатор на проект, имате идея и търсите възможности за нейното реализиране, то мястото, където може да намерите потенциални инвеститори от цял свят е Европейският портал за инвестиционни проекти (ЕПИП). Необходимо е да регистрирате в него вашия проект, за да стане видим за голяма мрежа от международни инвеститори. Ако пък сте инвеститор, който търси възможности за инвестиции в области като енергийна ефективност, транспорт, здравеопазване, възобновяема енергия, широколентова инфраструктура или финансиране на МСП? Европейският портал за инвестиционни проекти е мястото, където голям избор от жизнеспособни проекти. Възможностите а реализиране на проекти и възможностите за нови инвестиции същестъвуват, а ЕПИП е това което ги свързва, в ролята на централна платформа на ЕС за популяризиране на проекти, чиято цел е да се създаде мост между европейските организатори на проекти и инвеститорите. Идеята е да се повиши видимостта на съществуващите възможности за инвестиции в ЕС. ЕПИП бе създаден въз основа на член 15 от Регламент (ЕС) 2015/1017 относно Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти. Специфични подробности за ЕПИП са посочени в Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1942 на Комисията, изменено с Решение за изпълнение (ЕС) 2017/919 на Комисията от 29 май 2017 г. Съгласно Решението за изпълнение на Комисията, за да може евентуално да бъде публикуван на ЕПИП, вашият проект трябва да отговаря на следните условия:
– да е на стойност най-малко 1 милион евро;
– да попада в един от предварително определените сектори с висока икономическа добавена стойност (организаторите на проекти могат да изберат до два сектора на проект);
– да се изпълнява на територията на Европейския съюз и организира от правен субект (публичен/частен), установен в държава — членка на ЕС;
– да се очаква да започне в рамките на три години от представянето му;
– да бъде съвместим с приложимото европейско и национално законодателство.
ЕПИП е разработен за организатори на проекти от ЕС и за международни инвеститори. Необходимо е да влезете в профила си на портала, за да изпратите вашия проект и/или да се свържете с организаторите на вече публикувани проекти. От това организаторите могат да се възползват, като не заплащат нищо за изпращането на информация и публикуването на проекти за всички организатори, независимо дали са от публичния или частния сектор. Освен всичко това може да се ипрати проект на всеки един от официалните езици на ЕС, Европейската комисия ще осигури безплатен превод на английски. Проектът, който ще изпратите, би могъл да се публикува след 45 дни. Бързината на публикуване зависи колко ясно е описана предоставяната информация. Веднъж вече публикуван, Вашият проект може да остане за три години на платформата, а пре това време споделяйте какъв напредък постигате. 
Източник: https://ec.europa.eu/eipp/desktop/bg/index.html