Възможности за бизнеса

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕСА, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОГРАМА "ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА"
Ако имате идея в областта на културата, киното, телевизията, музиката, литературата, изпълнителните изкуства или наследството, можете да кандидаствате с проектно предложение по програмата на ЕС „Творческа Европа“. През програмния период 2014-2020 г. програмата ще даде значителна подкрепа на културните и творчески индустрии, които са важни източници на трудова заетост и икономически растеж. Повече информация: http://www.creativeeurope.bg
Подпрограма МЕДИА предоставя подкрепа на филмовата и аудиовизуалната индустрии в Европейския съюз в страните членки на програмата. Подпомагат се проекти за развитие на анимационни, документални и игрални филми, видео игри, разпространение и промоция на филми, филмови фестивали. Подпрограмата подпомага проекти с европейски измерения и нови технологии; допринася за предоставянето на европейски филмови и аудиовизуални творби на пазари извън националните и европейски граници; финансира тренингови програми за професионалнисти от аудиовизуалната област.
Предстоящи възможности за финансиране по подпрограмата:
•    Финансиране по направление „Селективна подкрепа“: направлението подкрепя разпространението и излъчването на аудиовизуални творби /игрални филми, анимационни филми, художествени документални филми, интерактивни програми/ и на европейски филми в киносалони и по телевизията. Предоставя също подкрепа на мрежи от организации, работещи в киноиндустрията, които следват обща стратегия за промоцията и маркетинга на европейски филми. Модулът е насочен към група от поне пет дистрибутори, които са разпространили поне един европейски /ненационален/ филм на своята територия. Краен срок за кандидатстване 14 юни 2016 г.
– Модул „Развитие на единични проекти“: насочен е към европейски независими продуцентски компании, които търсят подкрепа за развитието на един филмов проект. Срокът за подаване на проектни предложения е 21 април 2016 г.
– Схема „Видео игри“: насочена е към продуцентски компании с доказан опит, които искат да развият концепция или проект за видео игра за търговско разпространение, независимо на каква платформа и по какъв начин. Крайният срок за кандидатстване е 3 март 2016 г.
– Модул „Телевизионно програмиране“ подпомага независими продуцентски компании за производство на творби (игрални, документални и анимационни филми) с участието на поне три телевизии от няколко страни членки на Творческа Европа, като по този начин се насърчават контактите и връзките между телевизиите и се увеличават коопродукциите и разпространението на високостойностни телевизионни сериали. Крайният срок за кандидатстване е 26 май 2016 г
– Модул „Развитие на пакет от проекти“ е насочен към европейски независими продуцентски компании, които търсят подкрепа за развитието на няколко проекта едновременно. Финансирането се предоставя на компании, които имат предишен опит в международен мащаб и достатъчно финансов и оперативен капацитет. Краен срок за кандидатстване: 14 февруари 2016 г.
– Модул „Достъп до пазари: единични действия“: насочен към промоция, подпомагаща достъпа и участието на независими продуценти и разпространители до ключови европейски и международни събития, както и за промоция на европейски творби на международните филмови пазари. Краен срок за кандидатстване: 28 януари 2016 г.
– Направление „Фестивали“: подкрепя филмови фестивали и събития, организирани от различни партньори от аудиовизуалния сектор, с цел да допринесе за популяризирането на европейски кинематографични творби и да насърчи тяхното разпространение. Краен срок за подаване на проекти: 28 април 2016 г.
– Модул „Развиване на пулика“: подкрепя инициативи (образователни събития) за популяризиране на аудиовизуалния сектор и дейности, насочени към образователни форми за повишаване на интереса и познаването на съвременната европейска филмова сцена, включително и европейското филмово наследство. Акцент ще бъде поставен върху младата публика. Краен срок за подаване на проекти: 3 март 2016 г.
Подпрограма Култура подкрепя творци и организации, които работят в областта на културните и творчески индустрии в Европа. Целта на подпрограмата е да им помогне да интернационализират своята дейност, да осигури обмен на културни продукти, както и възможности за мобилност и обмен на добри практики между културни дейци. Подпрограмата подкрепя проекти по четири направления: проекти за сътрудничество; превод на литературни произведения; европейски мрежи и европейски платформи.
Забележка: В момента няма отворени покани за кандидатстване с проекти по подпрограма „Култура“
 

ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЕТЕ, ЗА ДА СТАРТИРАТЕ БИЗНЕС В ДРУГА СТРАНА-ЧЛЕНКА НА ЕС? 

Какво трябва да знаете, за да започнете бизнес в Европа? Порталът „Вашата Европа” на Европейската комисия, насочен към европейските граждани ни дава практически съвети за стартиране на бизнес в други страни, членки на ЕС. Като гражданин на Съюза имате право да започнете свой собствен бизнес във всяка страна-членка на съюза или да регистрирате филиал на съществуващо предприятие, регистрирано в друга страна. Изискванията са различни, но Европейският съюз насърчава своите държави членки да се придържат към определени цели.  Посочено е, че учредяването може да се извършва за не повече от 3 работни дни, а разходите за учредяване не трябва да надвишават 100 евро. Тенденцията е всички процедури да се извършват онлайн, чрез един единствен административен орган.  Регистрирането на дружество в друга страна от ЕС следва да е възможно онлай чрез единните звена за контакт. Единните звена за контакт са онлайн портали за електронно управление, които ви дават възможност да намерите информация за правилата и формалностите, отнасящи се до предоставянето на услуги и да извършите административни процедури онлайн (като изпратите необходимите формуляри и други документи по електронен път). За тези, които желаят да разширят бизнеса си или да започнат нов бизнес в ЕС, вече не се налага да посещават една по една различните служби в различните страни. Във всяка страна от ЕС необходимите документи се приемат онлайн чрез единните звена за контакт – ЕЗК. ЕЗК ще ви помогнат да разберете какви лицензи, уведомления или разрешителни са необходими, за да започнете бизнес в ЕС, ще ви насочат какво трябва да направите, когато искате временно да предлагате услуги в чужбина или как да кандидатствате за лиценз. Ще ви ориентират каква е процедурата за признаване на професионалните ви квалификации или трябва ли да заплатите такса и в какъв размер. 
Повече информация можете да намерите на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_bg.htm 
Можете да помислите и за създаване на европейско дружество, което е вид публично акционерно дружество, попадащо в обхвата на законодателството на ЕС. Предимствата на европейското дружество е, че при него по-лесно се извършва стопанска дейност при по-ниски разходи в повече от една страна на ЕС, има по-голяма мобилност на единния пазар, като например е възможно да се прехвърли седалището на дружеството в друга страна от ЕС без да се налага да се закрива или учредява отново или може да се използва персонал, нает в повече от една страна от ЕС, а бизнеса да се управлява без да се налага основаване на мрежа от филиали. В портала „Вашата Европа” са посочени 4 възможности за учредяване на европейско дружество: сливане, което се отнася за акционерни дружества от поне 2 различни страни от ЕС; учредяване на холдинг (за акционерни дружества и дружества с ограничена отговорност със седалища в различни страни от ЕС или които имат филиали в страни от ЕС, различни от страната, в която са установени от поне 2 години); съвместен филиал, който отговаря на същите условия като за холдинг; обикновено преобразуване на акционерно дружество – ако то има седалище в една страна от ЕС и филиал в друга страна в продължение на поне 2 години.  Европейското дружество е публично акционерно дружество, чийто капитал следва да бъде минимум 120 000 евро и трябва да бъде разделен на акции. Седалището и централата на дружеството трябва да са в една и съща страна. 
Бизнесът се ползва и с права върху интелектуалната собственост. Ако имате добра и иновативна идея, която може да преобрази вашия бизнес, можете да я защитите като ваша интелектуална собственост, преди да я споделите с останалите. Можете да защитите своята собственост чрез правата върху интелектуалната собственост, които са установени от Световната организация за интелектуална собственост, като формата на защита е различна и зависи от вида интелектуална собственост. Трябва да знаете обаче, че правата върху интелектуалната собственост са все още защитени предимно от националните закони, а не от законите на ЕСV Ето защо, можете да спестите време и пари, като защитите интелектуалната си собственост на равнище ЕС.  
Повече информация можете да намерите на следния адрес: http://europa.eu/youreurope/business/start-grow
 


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) е основният документ на национално ниво, който очертава помощта за българския бизнес от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Основната цел на програмата е постигане на динамична и конкурентоспособна икономика чрез развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

Пет са приоритетните оси на програмата: Технологично развитие и иновации; Предприемачество и капацитет за растеж на МСП; Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията; Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ; Техническа помощ. По приоритетни оси, 1, 2 и 3 е предвидена подкрепа под формата на финансови инструменти, като гаранции по банкови заеми и дялови инвестиции, представляващи близо 25% от ресурса на Програмата.
Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,39 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинансиране се равнява на 209 млн. евро (15% от бюджета).

Основният фокус на Програмата е съсредоточен върху МСП. За част от мерките, подкрепяни по ОПИК, допустими бенефициенти ще бъдат и големите предприятия. Предвидена е и подкрепа за клъстери, офиси за технологичен трансфер и технологични центрове, София Тех Парк, различни агенции и ведомства, предоставящи услуги в полза на бизнеса. Приоритетна ос 4 е насочена към премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ.

Повече за актуални покани за набиране на проектни предложения можете да намерите на следния интернет адрес: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276

 


ПРОГРАМА „COSME”

Програма COSME (2014-2020) е насочена към специфичните нужди на МСП. Европейската Комисия е отговорна за изпълнението й. Програмата цели да засили конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията на Съюза, включително на туристическия сектор, чрез насърчаване на предприемаческата култура и съдействие за създаването и разрастването на малките и средни предприятия. За периода 2014 г.-2020 г COSME e с общ бюджет от 2.3 млрд. евро. В обхвата й са четири области на подпомагане:
1) Подобряване достъпа до финансиране за МСП под формата на капиталови и дългови инструменти;
2) Подобряване достъпа до пазарите за МСП в световен мащаб;
3) Подобряване на рамковите условия за конкурентоспособност на предприятията;
4) Насърчаване на предприемачеството.
COSMЕ включва механизъм за гарантиране на заеми  и капиталов механизъм за растеж (включва подкрепа на фондове за рисков капитал, с особен акцент върху разширяването и фазата на растеж на МСП). Останалите 1 млрд. евро от бюджета на програма COSME ще се изразходват за голяма част  от успешните програми на предходния програмен период от програма CIP. Това са финансиране за мрежата Enterprise Europe Network, за интернационализацията на МСП, за подкрепа за клъстери, за програмата "Eразъм за млади предприемачи", за обучение в предприемачество, информационни бюра относно правата на интелектуалната собственост на МСП и програми за намаляване на административната тежест за предприятията. Чрез програма COSME ще се подпомогне и прилагането на европейските политики в полза на МСП от страните-членки, както и насърчаването на предприемачеството, особено сред новите предприемачи, младите хора и жените предприемачи.

 


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020

Оперативната програма е насочена към осигуряване на по-висока и по-качествена заетост, към намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и към подобряване на институционалния капацитет и модернизиране на публичните политики. Общият бюджет на програмата е 2.136 млрд.лв и е разпределен в няколко основни приоритета:

Приоритетна ос 1 – Подобряване на достъпа до аетост и качеството на работните места
Тази ос цели подоборяване на достъпа до заетост на икономически неакитвни и безработни лица, насърчаване на младежката заетост, подкрепа за стартиране на собствен бизнес, повече възможности за учене през целия живот за работната сила, адекватност на знанията и уменията на заетите спрямо нуждите на бизнеса и въвеждане на гъвкави форми на заетост.
Приоритетна ос 2 – Намаляване на бедността и насърчаване на социалното вкллючване
В рамките на тази приоритетна ос ще се подкрепят действия за иннтеграция на маргинализираните общности; активно включване на най-отдалечените от пазара на труда; подкрепа за семейства с деца; по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, включително здравни и социални услуги; деинституционализация на деца и възрастни, услуги за ранно детско развитие; развитие на социалната икономика и подкрепа за социалните предприятия.
Приоритетна ос 3 – Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.
По тази приоритетна ос ще се финансират дейности свързани с подобряване на ефикасността на публичните администрации и услуги в сферите на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминация, подобряване на условията на труд. Ще се въведат и нови процедури с цел подобряване на процесите на планиране, изпълнение, мониторинг, контрол и оценка на политиките в институциите.  
Приоритетна ос 4 – Транснационално сътрудничество
Тази приоритетна ос ще подкрепя проекти насочени към обмен на иновативни практики и опит между България и други държави-членки на ЕС във всички сфери на оперативната програма, както и към изграждане на формални и неформални мрежи за намиране на общи решения на общи проблеми, съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти.
Приоритетна ос 5 – Техническа помощ
Информация за актуални покани за кандидатстване с проектни предложения може да се намери на следния адрес: http://ophrd.government.bg/

 


ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ

България ще осигури 100 млн. евро за подпомагане на проекти от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ.  Фондът, който е основен елемент от т.нар. план "Юнкер" ще започне работа през септември. След одобрението на проектите, Българската банка за развитие ще ги съфинансира. Приоритетни са проектите, които имат голямо социално и икономическо значение и осигуряват нови работни места.
Планът "Юнкер" (носещ името на председателя на ЕК Жан Клод Юнкер) предвижда инвестиции на 315 млрд. евро в икономиката на 28-те държави от ЕС в следващите три години.
С плана "Юнкер" се цели да се насърчат частните предприемачи в ЕС и да им се помогне да инвестират в рискови проекти, които да раздвижат икономиката на Европа.
Фондът се очаква, в следващите години, да мобилизира допълнителни публични и частни инвестиции в Европа, в частност и в България, за осъществяването на проекти от голямо социално и икономическо значение, както и такива, насърчаващи създаването на работни места, с принос за растежа в дългосрочен план и повишаването на конкурентоспособността.
Фондът ще допринесе също и за развитието на малки и средни предприятия, които са гръбнакът на всяка икономика.
Повече информация можете да намерите на сайта на Министерство на финансите: http://www.minfin.bg/bg/page/953

 


ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“

Програмата на ЕС за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ е програма на ЕС отворена за проекти от всички страни на ЕС, както и от асоциираните към тази програма страни. Приоритетът на програмата „Върхови научни постижения“ е насочен към оказване на подкрепа на водещи учени, на бъдещи и нововъзникващи технологии, на изследователски инфраструктури и за стипендии за млади изследователи. Вторият стълб „Водещи позиции в промишлеността“ има три подстълба: „Лидерство в базовите и промишлени техологии (с теми в областта като информационни технологии, нанотехнологии, усъвършенствани производствени технологии, роботика, биотехнологии и космически изследвания); „Достъп до рисково финансиране“ и „Иновации в МСП“. Третият стълб „Обществени предизвикателства има 7 подстълба с теми в областта на здравеопазването, устойчивото земеделие и храните, ефективната енергия, транспорта, водния сектор, действия по климата, ресурсна ефективност и суровини, сигурност.
В рамките на програмата са предвидени няколко грантови схеми, които ще подкрепят различни дейности, като научноизследователски и иновативни дейности и изготвяне на планове или проекти за нови или подобрени продукти, процеси или услуги. По тези схеми могат да кандидатстват консорциуми от поне три независими юридически лица – фирми, научни, образователни организации, НПО, публични организации и др.
Друга схема е инструментът за малки и средни предприятия предназначена за високоиновативни МСП. По тази схема МСП могат да кандидатстват самостоятелно или в консорциум с МСП от повече страни. Проектите са разделени в 3 фази. Първата фаза включва  предпроектни проучвания и проверка на осъществимостта и приложимостта на иноватиционната концепция, а втората фаза за изпълнение на различни иновативни дейности, включително демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни тестове, мащабиране, миниатюризация, проектиране, покупка на оборудване и други подобни, чиято цел е да се приведе иновационната идея (продукт/процес/услуга и т.н.) към индустриална готовност и зрялост и да се подготви за въвеждане в пазара. По втората фаза може да се кандидатства след приключване на първата или директно. Безвъзмездното финансиране на проекти по двете фази е 70%, а само по отделни теми е 100%. 50 хил. евро се отпускат за проекти по фаза 1 и между 500 хил. и 2.5 млн. евро за проекти по фаза 2. По фаза 3 не се предоставя пряко финансиране, а се предлагат мерки за достъп до финансови механизми, включително фондове за рисков капитал и др.
"Бърз път към иновации" е четвъртата схема по програмата, която е насочена към финансиране с до 3 млн. лв. (70% безвъзмездно) на иновационни дейности, които са близо до достигането си до пазара и до широко приложение в практиката. В нея могат да участват консорциуми с по три до пет независими организации от поне три страни.
Повече информация за програмата можете да намерите на следния адрес: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding

АКТУАЛНИ ПОКАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК

 


ДИРЕКТИВА ЗА УСЛУГИТЕ: КАК ДА УЛЕСНИМ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА БИЗНЕСА?

Малките и средни предприятия са движещата сила на европейската икономика, както и основен източник на създаване на работни места и подобряване на благосъстоянието на европейските граждани. Повечето от тях обаче работят само на територията на собствената си държава или местен пазар, като понякога това се дължи на многобройни правни и административни бариери в държавите от ЕС – трудности при получаването на информация за формалностите; необходимост да се осъществи връзка с голям брой органи за получаване на различни разрешителни; продължителни и усложнени процедури.
Директивата на ЕС за услугите е приета, за да се отстранят голяма част от тези бариери.
Какво представлява Директивата за услугите? Тя е правен акт, който цели да улесни предприятията при предоставяне или ползване на услуги в Европейския съюз. Тя изисква всички държави в ЕС да премахнат редица правни и административни бариери.
Директивата, приета на 12 декември 2006 г., улеснява установяването на предприятия от сектора на услугите, т.е.случаите, когато отделен предприемач или предприятие иска да се установи за постоянно (като дружество или клон) в собствената си държава или в друга държава от ЕС. Директивата също така подпомага трансграничното предоставяне на услуги в случаите, когато предприятие, което вече е установено в държава от ЕС иска да предоставя услуги в друга държава от ЕС, без да се установява за постоянно в нея.
Директивата обхваща голям набор от дейности по предоставянето на услуги като дистрибуторска търговия; строителни услуги; занаятчийски услуги; професионални услуги (като услугите, предоставяни от правни и данъчни консултанти, архитекти, ветеринари); услуги, свързани с бизнеса (реклама, услуги за подбор на персонала, пълномощници по патентоване); туризъм; услуги по настаняване и хранене; услуги във връзка с образование и обучение (като частни университети, езикови училища); услуги, свързани с недвижими имоти; услуги по поддържане на домакинството.
Директивата представлява както законодателен акт, който следва да се пренесе в националното право, така и  цялостна програма за модернизация, която е от полза за МСП, когато искат да останат в рамките на националния пазар или да излязат извън него. Прилагането на тази директива ви позволява да създадете ново предприятие или клон при опростени и по-бързи процедури в собствената си държава или в чужбина; да предоставяте по-лесно услуги в други държави от ЕС, без да е необходимо да създавате предприятие там; да получавате информация и да извършвате необходимите административни процедури на едно място във всяка държава („единични звена за контакт“); да получите лесен достъп до по-широк кръг услуги за вашето предприятие.

Източник: Службата за публикации на ЕС

 


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕХАНИЗМЪТ ЗА МИКРОФИНАНСИРАНЕ "ПРОГРЕС"?

Ако желаете да започнете или доразвиете малък бизнес, можете да се възползвате от Европейския механизъм за микрофинансиране "Прогрес", с който се увеличава размера на наличните средства за микрокредити. Механизмът се подпомага от Европейската комисия и от Европейската инвестиционна банка и се управлява от Европейския инвестиционен фонд.
Заемите се предоставят от доставчици на микрокредити за България, като УниКредит Булбанк, Микрофонд АД, Societe Generale Експресбанк, както и МФИ ДЖОБС. Доставчиците на микрокредити в България отпускат заеми чрез издаване на гаранции, като по този начин се поема част от риска за доставчици от загуба и предоставят средства за отпускане на повече микрокредити.
Условията за микрокредитиране на предприемачи (размер, продължителност, лихвен процент и такси, време за получаване на кредита) зависят от съответния доставчик. Можете да получите финансиране "Прогрес" ако желаете да станете самонаето лице или да основете/доразвиете микропредприятие (с персонал по-малко от 10 служители), особено социално предприятие; ако сте безработен или сте били извън пазара на труда за известно време или ако срещате трудности при получаване на обикновен кредит. Свържете се с доставчиците на микрокредити в Бъгария, които ще ви дадат повече информация за специфичните изисквания и процедури за кандидатстване. Важно е да знаете, че механизмът за микрофинансиране „Прогрес“ не може да се използва за изплащане на кредитни линии като овърдрафти или краткосрочни револвиращи кредити.
Източник: Европейска комисия


ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ СЪЗДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС?

За да се закрепи имиджът на Европа като водеща туристическа дестинация, качеството на нейните услуги трябва непрекъснато да се подобрява. Ето защо, Европейската комисия се включва в разнообразни инициативи, които подобряват уменията и мобилността на работницити, предимно чрез включване в глобални дигитални мрежи и подпомагане на туристическия бизнес.
Комисията управлява редица инициативи, които подпомагат малкия бизнес в туристическия сектор.
Във връзка с това, Европейската комисия създаде туристически бизнес портал, който да подпомогне местни компании да управляват по-добре своите предприятия. Порталът предоставя практическа и актуална информация в областта на дигиталните технологии и иновативните бизнес практики, които лесно могат да бъдат приложени при стартиране, управление, промотиране и разширяване на туристическия бизнес. Той е част от задължението на Комисията да подобри конкурентоспособността на индустрията и нейното място в глобалния дигитален пазар. Туристическият бизнес портал е достъпен на следния интернет адрес:  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tourism-business-portal/index_en.htm