Възможности за местните власти за европейско финансиране по линия „Нови европейски местни инициативи Баухаус“

Местните власти в България, имат възможност да кандидатстват с проектни предложения, които отговарят на условията за финансиране на национално и европейски ниво. Общини, градове, области, както и агломерации или група от общини и функционални зони (включително трансгранични области) могат да кандидатстват с разработени проектни идеи за преобразуване на съществуваща инфраструктура на място или обществено пространство.

Проектите за трансформация, ще бъдат подкрепени по линия на „Нови европейски местни инициативи Баухаус“ (New European Bauhaus Local Initiatives). Новият европейски Баухаус превръща европейската Зелена сделка в културно, ориентирано към човека, положително и осезаемо преживяване за всички, насърчавайки трансформацията и адаптирането на градовете в цяла Европа чрез красиви, устойчиви и приобщаващи места. Проектите трябва:

  • да включват трите основни ценности на Новия европейски Баухаус – устойчивост, естетика, приобщаване;
  • да допринасят за поне една от четирите области на действие: ремонт на съществуващи сгради и обществени пространства в дух на кръговост и въглеродна неутралност / опазване и преобразуване на културното наследство / адаптиране и преобразуване на сгради за достъпни жилищни решения / регенериране на градски или селски пространства.

Ще бъдат избрани 20 проекта, които да получат подкрепа от интердисциплинарни експерти чрез програма за техническа помощ, включително:

  • Оценка на нуждите;
  • Подкрепа  за разработване и планиране на проекти, ангажиране на заинтересовани страни и технически съвети;
  • Пътна карта за изпълнение.

От участниците се изисква да подадат онлайн формуляр за кандидатстване на английски език. Насоки за кандидатите могат да бъдат открити тук.

Краен срок: 23 май 2022г.

Повече информация: Общини с население до 100 000 души могат да кандидатстват за подкрепа за Нови местни инициативи Баухаус | eufunds