Закон за възстановяване на природата: Членовете на ЕП приемат позиция за преговори със Съвета

• Възстановяването на екосистемите е от решаващо значение за борбата с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие; намаляване на рисковете за продоволствената сигурност
• Проектозаконът не налага нови защитени зони в ЕС
• Целите се отлагат, ако има изключителни социално-икономически последици
До 2030 г. ЕС трябва да въведе мерки за възстановяване, които да обхващат поне 20% от неговите сухоземни и морски територии, твърдят евродепутатите.
След дебат във вторник, днес Парламентът прие позицията си относно закона на ЕС за възстановяване на природата с 336 гласа “за”, 300 гласа “против” и 13 гласа “въздържал се”. Гласуването за отхвърляне на предложението на Комисията не беше прието (312 гласа “за”, 324 гласа “против” и 12 гласа “въздържал се”).
Членовете на ЕП подчертават, че възстановяването на екосистемите е от ключово значение за борбата с изменението на климата и загубата на биологично разнообразие и намалява рисковете за продоволствената сигурност. Те подчертават, че проектозаконът не налага създаването на нови защитени територии в ЕС, нито блокира нова инфраструктура за възобновяема енергия. Те добавиха нов член, в който се подчертава, че подобни инсталации са в преобладаваща степен в интерес на обществото.
Цели за възстановяване на природата до 2030 г.
Парламентът подчертава, че новият закон трябва да допринесе за изпълнението на международните ангажименти на ЕС, по-специално по глобалната рамка за биологичното разнообразие от Кунмин-Монреал. Членовете на ЕП подкрепят предложението на Комисията до 2030 г. да се въведат мерки за възстановяване на природата, които да обхващат поне 20 % от всички сухоземни и морски райони в ЕС.
Парламентът заявява, че законът ще се прилага само когато Комисията предостави данни за необходимите условия за гарантиране на дългосрочна продоволствена сигурност и когато страните от ЕС са определили количествено площта, която трябва да бъде възстановена, за да се постигнат целите за възстановяване за всеки тип местообитание. Парламентът предвижда и възможност за отлагане на целите в случай на изключителни социално-икономически последствия.
В рамките на 12 месеца от влизането в сила на настоящия регламент Комисията ще трябва да направи оценка на евентуалната разлика между финансовите нужди на възстановяването и наличното финансиране от ЕС и да потърси решения за преодоляване на тази разлика, по-специално чрез специален инструмент на ЕС.
Цитат
След гласуването докладчикът Сесар Луена (С&Д, Испания) заяви: “Законът за възстановяване на природата е важна част от Европейския зелен пакт и следва научния консенсус и препоръки за възстановяване на европейските екосистеми. От него ще се възползват земеделските стопани и рибарите и той гарантира обитаема земя за бъдещите поколения. Позицията ни, приета днес, изпраща ясно послание. Сега трябва да продължим добрата работа, да отстояваме позициите си по време на преговорите с държавите членки и да постигнем споразумение преди края на мандата на този Парламент, за да приемем първия в историята на ЕС регламент за възстановяване на природата”.
Следващи стъпки
Парламентът може сега да започне преговори със Съвета относно окончателния вид на законодателството.
Контекст
Над 80 % от европейските природни местообитания са в лошо състояние. На 22 юни 2022 г. Комисията предложи регламент относно възстановяването на природата, който да допринесе за дългосрочното възстановяване на увредената природа в сухоземните и морските райони на ЕС и за постигане на целите на ЕС в областта на климата и биологичното разнообразие. Според Комисията новият закон ще донесе значителни икономически ползи, тъй като всяко инвестирано евро ще доведе до поне 8 евро ползи.
Законодателството отговаря на очакванията на гражданите по отношение на опазването и възстановяването на биологичното разнообразие, ландшафта и океаните, изразени в предложения 2(1), 2(3), 2(4) и 2(5) от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

Източник: Европейски парламент в България