Заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”

Заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление”
Шестото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ) ще се проведе на 21 юни в „Гранд Хотел София“. Официален гост ще бъде  г-жа Сандрин де Буженом – началник на отдел „Румъния и България“ на Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия.
Дневният ред на заседанието ще включва представяне пред членовете на Комитета Годишния доклад за изпълнението на програмата за 2016 г. и предложение за изменение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г. от ръководителя на ОПДУ г-жа Ирена Първанова. Напредъкът в изпълнението на Оперативна програма „Добро управление” към 31.05. 2017 г. също ще бъде значителна част от агендата. 
По време на заседанието ще бъдат представени за одобрение от страна на КН и критерии за подбор на операции по следните процедури:
Процедура „Подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване“ с конкретен бенефициент Администрацията на министерския съвет;
Процедура на подбор „Повишава не на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнени е и мониторинг на политики и законодателство“, насочена към неправителствения сектор;
Процедура „Повишаване на ефективността при транспонирането на правото на Европейския съюз в българското законодателство и публична регулация“ с бенефициент Народното събрание;
Процедура „Цялостен преглед и оценка на националната система на обществените поръчки в България“ с бенефициент Агенцията по обществени поръчки;
Процедура „Подкрепа за развитие на капацитета на общините при разработването и изпълнението на проекти, съфинансирани от ЕСИФ“ с бенефициент Националното сдружение на общините в Република България;
Процедура „Специализирани обучения за централната администрация“.
 Източник: www.eufunds.bg