Засилено подпомагане на малките градове в Европа за справяне с климатичните промени

Засилено подпомагане на малките градове в Европа за справяне с климатичните промени
Тазгодишният Форум на градовете се съсредоточи върху устойчивото развитие на европейските градове и градски райони в рамките на политиката на сближаване и Програмата за градовете за ЕС. Това даде възможност да се разгледа как може по-добре да работи с градовете по въпроси като изменението на климата, дигитализацията и кръговата икономика.
Форумите на градовете се организират от Европейската комисия (DG REGIO) и през 2020 г. домакин е град Порто. Над 700 участници, сред които политици, представители на местните власти, НПО и общински съвети се включиха в това 4-то издание на едно от най-големите европейски събития.
Устойчивостта означава причиняване на малка или никаква вреда на околната среда и по този начин гарантиране на приемственост за дълго време. Беше показано как се променят градовете в тази посока, чрез споделянето на знания, идеи и гледни точки от първа ръка за основните предизвикателства, с които се сблъскват малките населени места при справяне с проблемите на околната среда на градско равнище и при прилагането на директивите на ЕС за околната среда.
Европейският комисар по политиката на сближаване и реформите Елиза Ферейра подчерта, че „Европейският съюз е изграден на принципа на субсидираност, и е време да се погледне на местно равнище – в по-малките градове и в градски пространства.“ Тя изрази ангажимента си като комисар, който да даде гласност на по-рядко населените, бедни региони, каквито са и малки гардове в Северозпадната част на нашата страна.
През програмния период 2014-2020 г. на политиката на сближаване бяха отпуснати около 115 милиарда евро евро специално за развитието на градовете. 17 милиарда евро от тях са насочени на местно ниво за интегрирани стратегии за градско развитие, управлявани директно от местните власти. Този принос се допълва с 1,5 милиарда евро от Европейския социален фонд.
• Инициативата Urban Innovative Action предоставя 372 милиона евро за тестване и прототипиране на иновациите в градовете. 
• Мрежата за градско развитие и програмата URBACT (96 милиона евро) подпомагат изграждането на капацитет в градовете чрез персонализирани семинари, обмен на опит и съвместно обучение.
В резултат на това в ЕС се изпълняват около 950 интегрирани градски стратегии с подкрепата на ЕФРР, помагаща на градовете да разработят интегрирана, дългосрочна стратегическа визия за интелигентно, устойчиво и приобщаващо бъдеще.
Тhe Green City Accord е нова инициатива на Европейската комисия за ускоряване на прилагането на директивите на ЕС за околната среда в областта на качеството на въздуха, водата и отпадните води, отпадъците, шума и биоразнообразието и природата. Споразумението ще бъде разработено в координация с експертите в града и ще стартира през 2020 г. Целта на тази нова инициатива е да мобилизира градове, които са готови да станат лидери в областта на околната среда. За да участват в инициативата, градовете публично обявяват ангажимента си да предприемат по-нататъшни действия в горепосочените области.
Автор: Мариана Гомилева, Порто, Португалия, 01.02.2020 г.