10 милиарда евро ще бъдат инвестирани в европейски партньорства в подкрепа на иновациите за възстановяване от кризата

10 милиарда евро ще бъдат инвестирани в европейски партньорства в подкрепа на иновациите за възстановяване от кризата
 
Европейската комисия предложи да се създадат 10 нови европейски партньорства между Европейския съюз, държавите членки и/или промишлеността. Целта е да се ускори възстановяването от последиците на пандемията, да се подпомогне екологичния и цифровия преход, и европейската промишленост да стане по-устойчива и подготвена за възможни бъдещи кризи.

Европейските партньорства се създават в рамките на „Хоризонт Европа“ – новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации (2021-2027 г.). Те имат за цел да подобрят разработването и внедряването на иновативни решения в различни икономически сектори чрез мобилизиране на публични и частни ресурси. Партньорствата са отворени за широк кръг от публични и частни партньори, като промишлеността, университетите, научноизследователските организации, национални, регионални и местни публични органи, както и организациите на гражданското общество.
„Предоставяме 10 милиарда евро по програма „Хоризонт Европа“, което партньорите следва да съфинансират с равностойна сума инвестиции. Амбициите ни са този комбиниран принос да мобилизира допълнителни инвестиции в подкрепа на екологичния и цифровия преход, като същевременно подпомогне и създаването на нови работни места“, заяви българският еврокомисар Мария Габриел.
Всяко едно от партньорствата цели подобряване на готовността и реакцията на Европейския съюз в ключови области. Партньорството „Иновативна инициатива в областта на здравеопазването“ ще спомогне за създаването на общоевропейска екосистема за научни изследвания и иновации в областта на здравеопазването. Партньорството „Чист водород“ ще ускори разработването и внедряването на европейска верига за създаване на стойност за чисти водородни технологии, като допринесе за устойчиви, декарбонизирани и напълно интегрирани енергийни системи. Партньорството „Кръгова биотехнологична Европа“ има за цел да подкрепи прилагането на биотехнологични иновации на регионално равнище с активното участие на местните участници за развитие на селските, крайбрежните и отдалечените региони. „Европейски железници“ ще ускори разработването и внедряването на иновативни технологии и технологии за автоматизация. Целта е модернизиране на железопътната транспортна система,  така че железопътните услуги да станат по-привлекателни в сравнение с други видове транспорт, които са по-малко екологосъобразни.
 
Източник: Европейска комисия, Представителство на ЕК в България
Източник фотография: Аудио-визуална служба на Европейската комисия 
Фотограф: Дати Бендо