Възможности за финансиране

Европейско финансиране

Отворена покана за представяне на проектни предложения, посветена на образованието по Програма Interreg Romania – Bulgaria

Ръководството за кандидатстване за проекти по Приоритет 3: „Образован регион, специфична цел 4.2 – Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта

Read More »
Европейско финансиране

Европейската младежка награда „Карл Велики“ отваря за кандидатстване

От 2008 г. насам Европейската младежка награда „Карл Велики“ се присъжда на младежки проекти, които насърчават европейското и международното разбирателство. Ако изпълнявате проект, свързан с

Read More »
Европейско финансиране

ЕК ЩЕ ПОДКРЕПИ ПРОЕКТИ ЗА БОРБА С НАСИЛИЕТО, ОСНОВАНО НА ПОЛА, И НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА

European Commission отвори покана за кандидатстване с проектни предложения за предотвратяване и борба с насилието, основано на пола, и насилието срещу деца. Поканата е с

Read More »
Европейско финансиране

Покана за набиране на предложения за предоствяне на услуги за медиен мониторинг и анализ в България: краен срок – 18 януари 2024 г.

Европейският парламент започна тръжна процедура с цел да възложи едногодишен рамков договор за ежедневен мониторинг и ежемесечен анализ на печатни медии (национални и регионални), аудио-визуални

Read More »
Европейско финансиране

Поканата за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2024 г. е официално обявена!

Комисията отправи поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2024 г. Това е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

Read More »
Европейско финансиране

Отварят втора покана за проекти по програма „Дунавски регион“

Обявена е Втора покана за набиране на проектни предложения по програма „Дунавски регион“ 2021-2027. Формулярът за кандидатстване, заедно с пакета необходими документи, се подава в

Read More »
Европейско финансиране

Конкурс за проекти в подкрепа на независимите медии и плурализма по програма „Творческа Европа“

Европейската комисия публикува нова покана за представяне на предложения по програмата „Творческа Европа“, озаглавена „Журналистически партньорства“, с която ще бъдат разпределени 11 милиона евро за

Read More »