150 МИЛИОНА ЕВРО ЩЕ ИНВЕСТИРА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА

150 МИЛИОНА ЕВРО ЩЕ ИНВЕСТИРА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА

Предложението на Европейската комисия за отпускане на 150 милиона евро за реализиране на ключови транс-европейски проекти в областта на енергийната инфраструктура беше одобрено от държавите членки на Съюза. С по-голямата част от тези средства ще бъдат финансирани проекти в Централна и Югоизточна Европа, както и в страните от Балтийския регион.

Сред одобрените проекти  са и два български проекта:

  – Изграждане на вътрешна връзка между Марица Изток 1 и Бургас за 28.966 650 евро. Проектът ще бъде финансиран по линия на CEF. Той ще включва изграждане на нов 400-киловолтов далекопровод в България, който ще помогне за подобряването на свързаността на енергийната система на страната с тази на Гърция.

– Проучване за разширяване на Чиренското находище за 3 900 000 евро.Проектът е в сектора на природния газ, ще бъде отпуснато безвъзмездно финансиране за проучвания за разширяване на подземното газохранилище в Чирен.

На избраните проекти се разчита да увеличат енергийната сигурност и да помогнат за включването на всички държави членки към европейската енергийна инфраструктура. Те също така ще допринесат за финализирането на проекта за общ Европейски енергиен пазар и за  интегрирането на възобновяемите енергийни източници в електроенергийната мрежа.

В електроенергийния сектор договореният списък включва предпроектни проучвания за междусистемната връзка Селтик (Celtic), която ще свързва с подводен кабел Франция и Ирландия – два пазара, които нямат трансгранична връзка. 

Проектът на Литва LITPOL Link, също ще получи подкрепа. Той ще спомогне за интегрирането на електроенергийната система на Литва и тези на другите балтийски държави в мрежата на континентална Европа, което ще допринесе за подобряване на свързаността между Полша и балтийските държави.

По линия на CEF ще бъде финансирана и газова връзка между Полша и Чешката Република.

Ще бъде отделен финансов ресурс и за иновативни изследвания.

Общата цел на избраните за финансово подпомагане проекти е да се подобри сигурността на доставките и интеграцията на пазара чрез диверсификация на източниците и маршрутите.

От 20-те предложения, одобрени за финансиране:

– 17 са свързани с проучвания, като например оценки на въздействието върху околната среда (€ 30 милиона) и 3 за строителни и монтажни работи (€ 120 милиона)

– 11 са в газовия сектор (финансова помощ на стойност € 80 милиона) и 9 в електроенергийния сектор (€ 70 – милиона).

Повече информация можете да намерите на следните интернет адреси: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure