Процедура за прием на проектни предложения по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. – затворена

Процедура за прием на проектни предложения по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. 
Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ в рамките на Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционни приоритети 9ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.
Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.
Специфичните цели на процедурата са:
        – Подкрепа за участието в различни форми на учене през целия живот чрез ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование на уязвими групи;
        – Подкрепа за по-добра реализация на пазара на труда на уязвими групи чрез придобиване на начален етап или на основна степен на образование;
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в партньорство между училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и юридически лица с нестопанска цел. Процедурата насърчава включването на асоциирани партньори – общини, Агенция по заетостта чрез Дирекции „Бюро по труда“, Регионални управления на образованието, Агенция за социално подпомагане чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“, Държавната агенция за бежанците.
Допустимите дейности, които могат да получат подкрепа, включват: реинтегриране в образователната система на лица, навършили 16 години, отпаднали от училище и/или без основно образование, чрез дейности за образователна медиация; организиране на курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование за лица, навършили 16 години; валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене чрез оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен от основно образование; подпомагане прехода от образование към реализация на пазара на труда – информиране за представяне на подходящи професии като групови/индивидуални дейности за запознаване с професии; диагностика за определяне и консултиране според придобитото по проекта образование за адаптиране на пазара на труда на регионално/местно ниво;  посредничество и проследяване  при осъществяване на връзката образование – пазар на труда  и др.
Минималният размер на предоставяната БФП е 250 000 лв. за едно проектно предложение, а максималният размер – 750 000 лв.
Срокът за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 31 март 2021 г., чрез електронната платформа Исун 2020. 
Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg.